Skip navigation


Ældrepolitik går på mange ben

DEBATINDLÆG - af Thyra Frank, ældreminister, bragt i Jyllands-Posten den 21. december 2018 Kirsten Normann Andersen fra SF skrev i et indlæg i JP forleden, at regeringen ikke tager udfordringer på ældreområdet seriøst og ikke vil sikre flere penge til området. Det er ikke korrekt. Regeringen har for fjerde år i træk indgået en finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, som prioriterer ældreområdet højt.

Ved sidste års finanslov prioriterede vi 500 mio. kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen og på landets plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Midler, som kommunerne anvender til at få medarbejderne op i arbejdstid og til at ansætte nye medarbejdere.

I år har vi lige landet en fi-nanslovsaftale, hvor vi har afsat ca. 650 mio. kr. over de næste fire år til at understøtte en tryg og værdig alderdom for svækkede ældre. Finanslovsaftalen indeholder en række gode initiativer.

Vi har bl. a. afsat 100 mio. kr. årligt til at bekæmpe ensomhed og 15 mio. kr. årligt de næste fire år til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen, for vi ved, at udadreagerende adfærd påvirker trivsel for såvel de ældre som personalet.

Desuden har vi afsat 150 mio. kr. til at imødegå rekrutteringsudfordringerne på sundheds-og ældreområdet. Det betyder, at vi sætter penge af til en målrettet indsats for, at flere vælger og gennemfører en sosu-uddannelse.

Vi laver kampagner, der kan få de unges øjne op for de spændende muligheder, der er i at vælge ældreomsorgen som arbejdsområde, og vi vil styrke karrierevejene for social-og sundhedsassistenter ved at udvikle specialiseringsveje inden for psykiatri og demens.

Oven i det kommer satspuljeaftalerne på ældreområdet. For 2019-22 er der afsat 320 mio. kr. til en række konkrete og målrettede initiativer, som blandt andet tæller en handlingsplan for "det gode ældreliv".

Den skal sikre, at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod. Ligesom vi i den ambitiøse aftale om kommunernes økonomi for 2019 løftede den kommunale serviceramme for 2019 med ca. 1,7 mia. kr. til bl. a. prioritering af kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Jeg er blevet ældreminister for at skabe et grundlag for, at vi både nu og fremover kan være trygge ved den pleje og omsorg, som vi kan forvente at modtage.

Regeringens indsats på ældreområdet går således på mange ben. Vi afsætter mange midler til ældreplejen, sætter en tydelig retning for udviklingen af området og fortæller de mange gode historier fra hverdagen.

Der skal derfor herfra lyde en opfordring til Kirsten Normann Andersen om ikke hele tiden at tale ældreplejen ned, men tage et medansvar for også at fortælle alle de glædelige og gode historier fra ældreområdet.


Sidst opdateret 12-02-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |