Skip navigation


Forskningsprojekt

08-05-2017
ANNONCE - Forskningsprojekt om en afgrænset patientgruppes kontakt til sundhedsmyndigheder efter oplevelse af svigt fra sundhedsperson

Sundheds- og Ældreministeriet udbyder hermed et forskningsprojekt, som primært skal bestå af en statistisk analyse af en afgrænset psykiatrisk patientgruppes kontakt til sundhedssystemet, patientklagesystemet og patienterstatningssystemet.

Formål
Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvordan det offentlige system bedst kan hjælpe patienter, som har oplevet svigt fra en sundhedsperson, videre i livet og i deres eventuelle videre behandling. Denne undersøgelse skal udføres bl.a. med henblik på at vurdere, om det offentlige systems iværksatte mekanismer er tilstrækkelige, eller om der er behov for en ekstraordinær indsats i forhold til patienter, som oplever et alvorligt svigt fra en sundhedsperson. Projektet har dermed betydning både for at belyse konsekvenserne af den pågældende sag og for at opsamle erfaringer om, hvordan det offentlige fremover bør agere såfremt der kommer en lignende sag.

Baggrund
Den omtalte patientgruppe har oplevet et alvorligt svigt fra en sundhedsperson. For at sikre, at patienterne bliver hjulpet videre, har regionen taget kontakt til patienterne per brev.

Regionen gjorde i den forbindelse patienterne opmærksomme på, at de kunne kontakte deres praktiserende læge og få en ny vurdering af deres situation, herunder om de havde behov for en ny undersøgelse og behandling. Patienterne fik endvidere vejledning om patienterstatning og klagemuligheder. Endelig blev patienterne tilbudt en gennemgang af den journal, som den sundhedsperson, som var årsagen til det oplevede svigt, førte i forbindelse med deres behandling. Ved journalgennemgangen fik patienterne mulighed for at stille spørgsmål til den behandling, som den pågældende sundhedsperson udførte.

Projektets indhold
Forskningsprojektet skal undersøge patientgruppens kontakt til sundhedssystemet, patientklagesystemet og patienterstatningssystemet.

Ministeriet tilvejebringer oplysninger fra regionen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen.

Projektet skal ud fra disse oplysninger besvare følgende spørgsmål: 

 • Patienternes videre behandling, efter deres psykiater blev frataget sin autorisation 
 • Hvor mange af de patienter, der er kontaktet pr. brev af regionen, har henvendt sig til egen læge eller ambulatorie? 
 • Hvor mange af patienterne har fået ny læge/psykiater - og hvor mange er uden læge? 
 • Hvor mange af disse patienter er henvist til Patienterstatningen? 
 • Hvor mange af de patienter, som er henvist til Patienterstatningen, har søgt erstatning? 
 • Hvor mange har fået erstatning og hvor stort beløb? 
 • I hvor mange sager har der været tale om forældelse? 
 • Hvor mange patienter har indgivet en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet)? 
 • Hvor mange patienter har fået medhold i deres klage?
 • I hvor mange sager har der været tale om forældelse?

Ved besvarelse af ovenstående spørgsmål skal børn og unge under 18 år behandles særskilt. I det omfang det er muligt skal disse data perspektiveres i forhold til anden sagsbehandling, fx hvor ofte der sædvanligvis for denne patientgruppe gives medhold i en klage og udbetales erstatning.

Forskningsprojektet skal tilmed inkludere en undersøgelse af, om der i den afgrænsede patientgruppe hersker en overdødelighed i forhold til den baggrundsdødelighed, som kendes blandt psykiatriske patienter. Denne del af analysen skal sammenligne dødeligheden med en tilsvarende kontrolgruppe, og justere for relevante faktorer.

De statistiske undersøgelser kan eventuelt suppleres med kvalitative interviews med udvalgte patienter for at kortlægge, hvordan de har opfattet henvendelsen fra regionen m.v.

Det bemærkes, at Sundheds- og Ældreministeriet er dataansvarlig for projektet, og at den tilbudsgiver, som på vegne af ministeriet vælges til at forestå projektet, skal leve op til persondatalovens krav, herunder sikkerhedsbekendtgørelsen.

Kriterier
Ministeriet vil bedømme tilbudsgiver ud fra følgende kriterier:

 • Håndtering af data
 • Læren, der kan uddrages af projektet
 • Undersøgelsesdesign
 • Pris
 • Evt. inddragelse af patienter
 • Erfaring med psykiatrisk epidemiologisk forskning?


Økonomiske og tidsmæssige rammer

Der er afsat op til 1 mio. kr. til det vindende forskningsprojekt.

Sundheds- og Ældreministeriet forestiller sig, at forskningsprojektet vil spænde over halvandet år, hvorfor

forskningsprojektet forventes afsluttet inden udgangen af 2018
 

 


Sidst opdateret 23-05-2017
Tilbudsfrist og ansøgning:
Ansøgningsfrist: 
8. august 2017

Ansøgningsform:
I 2 papireksemplarer og i elektronisk form (evt. USB-stik).
Tilbud per mail modtages ikke.

Sendes/indleveres til:
Sundheds- og Ældreministeriet
Att. Simone Poulsen
Holbergsgade 6
1057 København K

Mærk kuverten:
”Forskningsprojekt om kontakt til sundhedsmyndigheder efter oplevelse af svigt fra sundhedsperson – Tilbud.
Må ikke åbnes ved postfordelingen.”

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |