Skip navigation


Danmark sætter hormonforstyrrende stoffer på den internationale dagsorden

12-03-2010
PRERSSEMEDDELELSE - Gennem en aktiv indsats i et samarbejde mellem Miljøministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er det lykkedes Danmark at få sat betydelige fingeraftryk på den ministerdeklaration, der i dag er vedtaget i Parma af 53 lande i WHO’s Europaregion.

Gennem en aktiv indsats i et samarbejde mellem Miljøministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er det lykkedes Danmark at få sat betydelige fingeraftryk på den ministerdeklaration, der i dag er vedtaget i Parma af 53 lande i WHO’s Europaregion.

Deklarationen har særligt fokus på børns miljø og sundhed og de sundhedsmæssige effekter af klimaforandringer. Det er lykkedes Danmark at få fremhævet hormonforstyrrende stoffer og vigtigheden af adgang til grønne områder for at fremme fysisk aktivitet, ligesom Danmark har bakket aktivt op om prioritering af indsatser mod børns udsættelse for passiv rygning.

Hormonforstyrrende stoffer fremhæves blandt de kemiske stoffer, som udgør en særlig udfordring: Ministrene tilkendegiver klart, at de vil handle, når der er påvist en risiko, og vil derfor styrke forskningen og udvikle bedre metoder til vurdering af risici.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået sat fokus på hormonforstyrrende stoffer i den ministerdeklaration, der i dag vedtages af medlemslandene i WHO’s europaregion. Danmark har længe haft hormonforstyrrende stoffer som et prioriteret område, men der er behov for, at alle lande tager problemerne alvorligt. Med deklarationen forventer jeg, at alle 53 lande begynder at tage ansvar for forskning og risikovurdering, så vi i samlet flok kan sikre en bedre forbruger- og miljøbeskyttelse, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

En målsætning i deklarationen er, at blandt andet skoler og børneinstitutioner skal være røgfri i 2015 i hele den europæiske region.

- Danmark har arbejdet aktivt for, at deklarationen skal sætte fokus på hormonforstyrrende stoffer og bakket op om målet om røgfrie miljøer. Det er vigtigt at sætte fokus på disse områder internationalt. Røgfrie omgivelser er ligesom beskyttelse mod hormonforstyrrende stoffer væsentlige faktorer for børns sundhed, og med hensyn til røg, så er det jo let for rygere ikke at ryge i nærheden børn, men en forudsætning er, at rygerne er bevidste om de skadelige virkninger for børn, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V).

Om hormonforstyrrende stoffer
Danmark har i mange år arbejdet for at fremme viden og indsats vedrørende hormonforstyrrende stoffer, og i 2008 etablerede regeringen Center for Hormonforstyrrende Stoffer. 

I Regeringens kommende kemikaliehandlingsplan for 2010-2013 afsættes der i alt 173 mio. kroner til kemikalieområdet. Heraf afsættes 28 mio. kroner specifikt til arbejdet med hormonforstyrrende stoffer. Pengene skal bruges til at tilvejebringe viden, som på sigt skal medvirke til for at tilpasse reguleringen. I EU-regi har Danmark også fået sat kombinationseffekter på dagsordenen. Kombinationseffekter er de effekter, der opstår, når vi udsættes for små doser af en lang række stoffer, herunder hormonforstyrrende stoffer, fra mange forskellige kilder i en almindelig hverdag.

Om passiv rygning
Regeringen har med rygeloven indført forbud mod rygning de steder, hvor børn og unge færdes f.eks. daginstitutioner, skoler, idrætshaller. For samtidig at oplyse både forældre og børn om tobaksrøgs skadelige virkninger har regeringen bl.a. også gennemført en intensiv rygestopkampagne. Prisen på tobak har særlig stor betydning for, om børn og unge begynder med at ryge. Derfor har regeringen øget afgifterne på tobak i Danmark og arbejder også for at øge minimumsafgifterne i hele EU.

Om grønne områder
Hvordan vi indretter vores byer og hvor langt vi har til f.eks. grønne områder, har stor betydning for vores fysiske aktivitet og dermed for vores sundhed. Det gælder for alle og ikke mindst for børn og unge. Derfor har regeringen for nylig udgivet et idékatalog, som skal inspirere til en byudvikling med attraktive byrum med bl.a. grønne oaser og moderne legegader, der vil give alle borgere muligheder for at bruge byen til mere leg og bevægelse.

Yderligere oplysninger:
Sune Bové, pressechef, Miljøministeriet,
subov@mst.dk , tlf.: 72 54 60 32
Henrik Søren Larsen, kontorchef, Miljøstyrelsen,
hesla@mst.dk , tlf.: 72 54 42 90
Steffen Egesborg Hansen, afdelingschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf.: 25 27 56 06
Lis Keiding, afdelingslæge, Sundhedsstyrelsen,
lke@sst.dk , tlf.:  72 22 77 42
Mona M. Westergaard, specialkonsulent, Miljøstyrelsen,
momwe@mst.dk , tlf.: 72 54 43 56 el. mobil i Parma: 22 29 47 20

Baggrundsinfo:
WHO’s Europaregions 5. konference om Miljø og Sundhed er blevet afholdt i Parma, Italien fra d. 10.-12. marts 2010. 

Fakta om deklarationen:
53 lande i WHO’s Europaregion har tilsluttet sig Parma Deklarationen: Der indgår fire sigtemål, der skal fremme børns miljø og sundhed.

I 2015:
Passiv rygning: I 2015 skal indeklimaet i institutioner, hvor børn lærer og leger, være røgfri. 
- Skadelige stoffer: Hvert barn skal så vidt muligt beskyttes mod risici fra skadelige stoffer, både under graviditet og amning og de steder hvor børn typisk opholder sig. 
I 2020:
- Vand og hygiejne: Adgang til rent vand og sanitet i områder hvor børn befinder sig, samt fokus på hygiejne.
- Fysisk aktivitet: Adgang til sunde og sikre omgivelser, hvor de kan cykle og gå til skole og børnehaver, samt grønne områder, hvor de kan udfolde sig fysisk.

Andre, mere generelle områder, hvor landene vil styrke indsatsen, er:
- Klimaforandringer og de sundhedsproblemer, der følger i kølvandet
- Mangel på ressourcer i visse dele af WHO’s europaregion

Endelig blev det besluttet at oprette et forum med ministerdeltagelse, og en bred arbejdsgruppe med landerepræsentanter, for at styrke processen og implementeringen af dens resultater.


Sidst opdateret 16-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |