Skip navigation


Komplet indholdsfortegnelse


 

Kapitel 1: Udvalgets Kommissorium og sammensætning
1.1 Indledning og kommissorium
1.2 Udvalgets medlemmer

Kapitel 2: Sammenfatning og anbefalinger
2.1 Resume af kapitel 3-9
2.2 Udvalgets anbefalinger
2.2.1 Medicintilskudssystemet
2.2.2 Apotekernes udlevering, konkurrenceforhold m.v.
2.2.3 Det rationelle lægemiddelvalg
2.2.4 Den rationelle lægemiddelanvendelse

Kapitel 3: Udviklingen i omsætning, mængde og sygesikringsudgifter til tilskudsberettigede lægemidler i perioden siden 1997
3.1 Indledning og sammenfatning
3.2 Udviklingen i sygesikrings udgifter til medicin m.v.
3.3 International sammenligning af medicinudgifter pr. indbygger og lægemiddelforbrug
3.4 Perioden 1997-2003
3.5 Mængde- og priseffekter
3.6 Tilskudsandel
3.7 Særligt om udviklingen i mængde (DDD), omsætning og sygesikringsudgifter i 2003
3.8 Årsager til de stigende sygesikringsudgifter til lægemidler
3.8.1 Udgiftsstyrende lægemidler
3.8.2 Flere personer i behandling
3.8.3 Storforbrugere
3.9 Hamstring
3.10 Videresalg af lægemidler med misbrugspotentiale
3.11 Prognosticering af udgiftsudviklingen

Kapitel 4: Væsentlige ændringer af medicintilskudssystemet i de senere år
4.1 Indledning
4.2 Generelle medicintilskudsregler
4.3 Lægemidlers priser og tilskudspriser
4.3.1 Generisk substitution (G-ordningen)
4.3.2 Referenceprissystem for synonyme lægemidler
4.3.3 Tilskud beregnet på baggrund af europæiske gennemsnitspriser
4.3.4 Aftaler mellem Sundhedsministeriet og lægemiddelindustrien
4.3.5 Prislovgivning
4.3.6 Anvendelse af tilskudspriser

Kapitel 5: Udvalgets principielle overvejelser og opgaveafgrænsning
5.1 Baggrund
5.2 Udvalgets overordnede overvejelser og opgaveafgrænsning

Kapitel 6: Tilskudssystemet
6.1 Indledning
6.2 Kriterier for tildeling af medicintilskud
6.2.1 Indledende bemærkninger
6.2.2 Generelt tilskud og klausuleret tilskud
6.2.2.1 De offentliggjorte kriterier for tildeling af medicintilskud før 1. marts 2000
6.2.2.2 Administrationen af de offentliggjorte kriterier for tildeling af medicintilskud før 1. marts 2000
6.2.2.3 Kriterier for tildeling af medicintilskud efter bekendtgørelse nr. 63 af 24. januar 2000 om medicintilskud
6.2.2.4 Processen for ansøgning om generelt tilskud
6.2.2.5 Sundhedsøkonomiske analyser som grundlag for beslutninger om generelt tilskud til lægemidler
6.2.2.6 Statistik over generelle tilskudsafgørelser 1999-2003
6.2.2.7 Sagsbehandlingstider for ansøgninger om generelt tilskud til lægemidler
6.2.3 Enkelttilskud
6.2.4 Kronikertilskud, terminaltilskud og forhøjet tilskud
6.2.4.1 Kronikertilskudsordningen
6.2.4.2 Terminaltilskudsordningen
6.2.4.3 Ordningen med ansøgninger om forhøjet tilskud
6.2.5 Rejste problemstillinger og udvalgets overvejelser
6.2.5.1 Revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus
6.2.5.2 Angivelse af varig lidelse eller pensionist ved ekspedition af tilskudsberettigede håndkøbslægemidler
6.2.5.3 Anvendelse af sundhedsøkonomiske analyser ved tilskudsansøgninger
6.2.5.4 Automatisk tilskud ved generiske og parallelimporterede lægemidler
6.2.5.5 Fastsættelse af tilskudspriser ved lægemidler uden generelt tilskud
6.3 Fastsættelse af tilskudspriser
6.3.1 Tilskud beregnet på baggrund af europæiske gennemsnitspriser
6.3.2 Udvalget om forenkling af medicintilskudssystemet og anvendelse af europæiske gennemsnitspriser i tilskudssammenhæng
6.3.3 De gældende regler om tilskudspriser
6.3.4 Problemer ved de gældende regler om tilskudspriser
6.3.5 Modeller for fastsættelse af tilskudspriser
6.3.5.1 Model 1: Tilskudsprissystem baseret på billigste synonyme lægemiddel
6.3.5.2 Model 2: Tilskudsprissystem baseret på billigste synonyme og analoge lægemiddel
6.3.6 Udvalgets overvejelser
6.4 Tilskud til lægemidler i andre EU/EØS-lande
6.4.1 Indledende bemærkninger
6.4.2 Hidtidige overvejelser om tilskud til lægemidler indkøbt i andre EU/EØS-lande
6.4.2.1 Sammendrag af embedsmandsgruppens overvejelser og forslag
6.4.2.2 Ændring af sygesikringsloven (adgang til tilskud til ydelser købt i et andet EU/EØS-land)
6.4.2.3 EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere og den offentlige rejsesygesikring
6.4.2.4 Den offentlige rejsesygesikring
6.4.2.5 Lov om erstatning ved lægemiddelskader
6.4.3 Situationen i de øvrige EU/EØS-lande
6.4.4 Krav til dokumentation
6.4.5 Udvalgets overvejelser
6.5 Forholdet mellem offentlig betaling og privat egenbetaling

Kapitel 7: Apotekernes udlevering, konkurrenceforhold m.v.
7.1 Indledning
7.2 Apotekernes udlevering af lægemidler og konkurrenceforhold
7.2.1 Substitution og leveranceforhold i dag
7.2.1.1 De gældende regler om substitution
7.2.1.2 Leveranceforhold i dag
7.2.2 Udvalgets overvejelser vedrørende apotekernes udlevering af lægemidler og leveranceforhold
7.2.2.1 Bagatelgrænser
7.2.2.2 Generisk ordination
7.2.2.3 Pakningsstørrelse
7.2.2.4 Neutral apoteksavance
7.2.2.5 Administrationen af leverancesvigt
7.2.2.6 Prisændringer
7.3 Konkurrenceforhold i øvrigt
7.3.1 Parallelimport af lægemidler
7.3.1.1 Navngivning af parallelimporterede lægemidler
7.3.1.2 Parallelimport af afvigende lægemiddelformer

Kapitel 8: Det rationelle lægemiddelvalg
8.1 Indledning
8.2 Lægernes ordinationspraksis
8.2.1 Variationer i lægernes ordinationsmønster
8.2.2 Lægernes anvendelse af Ej S-ordningen
8.2.3 Ordiprax
8.2.4 Overenskomstmæssige og politiske tiltag
8.3 Nye værktøjer til sikring af det rationelle lægemiddelvalg
8.3.1 Den fælles lægemiddelinformation
8.3.2 Nationale rekommandationslister
8.3.3 Interaktionsdatabasen
8.3.4 Den Personlige Elektroniske Medicinprofil
8.4 Arbejdsgruppen om medicinering
8.5. Udvalgets overvejelser
8.5.1 Etablering af grundlaget for det rationelle lægemiddelvalg
8.5.2 Opfølgning

Kapitel 9: Den rationelle lægemiddelanvendelse
9.1 Indledning
9.2 Compliance
9.2.1 Manglende compliance: årsager og omkostninger
9.2.2 Compliance og concondance
9.3 Patientinformation og behandlingsforståelse
9.3.1 Den praktiserende læge
9.3.2 Apoteket
9.3.3 Hjemme(syge)pleje
9.4 Storforbrugere og kronisk syge
9.5 Arbejdsgruppen om klinisk farmaci
9.6 Arbejdsgruppen om medicinering
9.7 Andre redskaber til forbedret medicinanvendelse hos patienter
9.7.1 Elektroniske hjælpemidler m.v.
9.7.2 Maskinel/ manuel dosisdispensering
9.7.3 Udformning af pakningsmateriale
9.8 Udvalgets overvejelser
9.8.1 Øget anvendelse af dosisdispensering
9.8.2 Etablering af et fælles informationsgrundlag, herunder relevant adgang til de Personlige Elektroniske Medicinprofiler
9.8.3 Indlægssedler og pakningsmateriale
9.8.4 Vejledning om anvendelse af lægemidler
9.8.5 Compliance-undersøgelser

Bilag


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |