Skip navigation


5. Fortsat arbejde

Arbejdsgruppen vil fremadrettet fortsat videreudvikle de løbende offentliggørelser af produktivitetsmålinger for sygehussektoren. Det er således også forventningen, at erfaringerne fra nu tre års opgørelser fremover vil gøre processen med opgørelser af omkostningsbrøken på lands-, regions- og sygehusniveau endnu mere præcis.

Der vil være en central udfordring, der primært knytter sig til produktivitetsmålingen på sygehusniveau, og som skyldes ændringer i den nuværende sygehusstruktur.

I takt med udviklingen hen i mod generelt større og forskelligt sammensatte enheder skal det afklares, hvorledes sygehusniveauet skal opdeles i de fremtidige produktivitetsmålinger. Der kan bl.a. blive tale om at afgrænse sygehuse, særlige afdelinger eller centre for på denne vis at få målinger på et mindre overordnet niveau.

For sygehusområdet er det derfor en prioriteret opgave i foråret 2008 at få fastlagt, hvilken opdeling af sygehusene der skal anvendes i de kommende års målinger. Det er her relevant at få undersøgt, hvorledes Sundhedsstyrelsens arbejde med oprettelse af det nye sygehusorganiseringsregister (SOR) kan bidrage til en løsning af forskellige sygehusorganiseringer. Dette følger af, at intentionen med SOR bl.a. er at få et register, der opdateres i takt med, at sygehusene ændrer organisering.

Hertil kommer, at regionerne i øjeblikket er ved at ændre kontoplaner, hvorfor der fremadrettet kan vise sig yderligere udfordringer knyttet til forskelle i regnskabsindberetninger mellem regionerne.

Sygehusopdelingen i produktivitetsopgørelsen for 2007 vil dermed muligvis ikke være helt den samme som tidligere år. Produktivitetsanalyserne på lands- og regionsniveau vil imidlertid ikke umiddelbart blive berørt af eventuelle organisatoriske ændringer.

Omstruktureringer og reorganiseringer kan ligeledes forventes at påvirke opgørelserne af produktivitetsindikatorer og nøgletal på afdelingsniveau. Det vil imidlertid være en ambition i 2008 som minimum at opgøre tilsvarende nøgletal og indikatorer i 2007 for de afdelinger – henholdsvis mave-tarm kirurgiske og gynækologisk-obstetriske afdelinger -, der indgår i delrapport III.

Endvidere skal arbejdet med opgørelse af produktivitetsindikatorer på lavere niveauer i sygehusvæsenet videreføres. Her skal erfaringerne fra opgørelserne for de to udvalgte afdelinger inddrages. De indikatorer og nøgletal, der er opgjort for de mave-tarm kirurgiske og gynækologisk-obstetriske afdelinger, er imidlertid som udgangspunkt af så generel en karakter, at disse umiddelbart vil kunne opgøres for andre sygehusafdelinger.

Den udbredte mangel på arbejdskraft i sundhedssektoren gør det relevant nærmere at undersøge, hvorledes der kan udarbejdes opgørelser af arbejdskraftens produktivitet. Dette kan give muligheder for kvalificerede bud på, om arbejdskraften kan udnyttes endnu bedre end i øjeblikket.

Det danske sundhedsvæsen sammenlignes på mange parametre med andre globale, primært europæiske sundhedssystemer. Lignende internationale sammenligninger vedrørende produktivitetsopgørelser vil medvirke til øget viden om, hvordan det danske sundhedssystem præsterer komparativt. Det er relevant at udarbejde overskuelige sammenligninger af produktiviteten i sygehusvæsenet mellem Danmark og de lande, vi normalt sammenligner os med.

Desuden skal arbejdet med produktivitetsopgørelser for det psykiatriske område påbegyndes.

Endelig skal modellen med offentliggørelse, synlighed og anvendelse af produktivitetsopgørelserne videreudvikles. Delrapporterne er offentliggjort elektronisk på sundhed.dk og de centrale sundhedsmyndigheders hjemmesider og ligeledes i trykte versioner. Med offentliggørelsen af den tredje måling i form af delrapport III er det relevant at fokusere på, hvorledes bl.a. udviklingen i produktiviteten over flere år kan præsenteres på en mere fremkommelig måde.

Derfor skal der udvikles en enkel web-baseret brugergrænseflade, således at det for borgere, klinikere, sygehusejere m.fl. bliver enkelt eksempelvis at se udviklingen på eget sygehus, produktivitetsudviklingen fordelt på regioner og selv vælge forskellige typer af sammenligninger mv.

 


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |