Skip navigation


1. Indledning


 

1.1 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning


Som led i aftalerne om Finansloven for 2001 blev der bl.a. aftalt følgende:

"På psykiatriområdet varetager kommunerne opgaver i tilknytning til socialpsykiatrien i form af botilbud og døgninstitutionspladser til psykisk skrøbelige børn og unge m.v., mens amterne står for sundhedssektorens tilbud på de psykiatriske hospitaler og i distriktspsykiatrien. Der har været eksempler på manglende koordinering af indsatsen mellem de socialpsykiatriske og sundhedsfaglige tilbud.

Der iværksættes derfor et udvalgsarbejde, som skal komme med oplæg til bedre samspil på psykiatriområdet, der baseres på et tæt samarbejde mellem social- og sundhedssektoren, samt på lydhørhed over for patienterne og de pårørende. Udvalget afsluttes primo maj 2001".

Sundheds-og socialministeren nedsatte på den baggrund primo 2001 et udvalg med følgende kommissorium:

"Udvalget skal analysere samspillet mellem tilbuddene til sindslidende i sundhedsvæsenet og den sociale sektor, herunder sengepsykiatrien, distriktspsykiatrien, praksissektoren og socialpsykiatrien.

Udvalget skal på den baggrund:

  • Afdække eventuelle barrierer for sammenhængen mellem tilbuddene.
  • Udarbejde forslag til initiativer, der kan understøtte og forbedre sammenhængen og kontinuiteten i det samlede offentlige tilbud til de sindslidende.

Udvalget kan som led i sit arbejde inddrage erfaringer og synspunkter fra ressourcepersoner, organisationer m.v. på området.

Sekretariatsbetjeningen varetages af Sundhedsministeriet og Socialministeriet".

Udvalget fik følgende sammensætning:

Søren H. Thomsen, formand, kontorchef, Sundhedsministeriet
Alice Holm, kontorchef, repræsentant for Kommunernes Landsforening
Karl Bach Jensen, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP)
Kurt Stig Jensen, planlægningskonsulent, HS
Marianne Jespersen, afdelingslæge, Sundhedsstyrelsen
Peter Juul, kontorchef, Socialministeriet
Tommy Kjeldsgaard, konsulent, Amtsrådsforeningen
Elsebeth Lundsteen, Landsforeningen Sind
Henrik Stahl Nielsen, psykiatrikoordinator, Frederiksberg og Køben- havns kommuner i forening
Merete Nordentoft, overlæge, Dansk Psykiatrisk Selskab
Svend-Erik Simonsen, Fagligt Netværk Socialpsykiatri
Ole Aagerup, Landsforeningen Pårørende til Sindslidende

Sekretariatsbetjeningen har været varetaget af:

Thomas I. Jensen, Fuldmægtig, Sundhedsministeriet Hanne Marie Jensen, Fuldmægtig, Socialministeriet


1.2 Udvalgets arbejde

Udvalget har afholdt 5 møder. Medlemmerne af arbejdsgruppen og sekretariatet har som grundlag for drøftelserne fremlagt forskelligt materiale.
På vegne af udvalget har formanden og sekretariatet herudover aflagt besøg i Vejle Amt og Århus Amt, hvor praktiske erfaringer med samarbejdet om indsatsen for de sindslidende blev præsenteret af repræsentanter for psykiatrien. Ved besøget i Århus Amt deltog endvidere en repræsentant for socialpsykiatrien i Randers Kommune.

Tilsvarende har formanden og sekretariatet haft møde med repræsentanter for Praktiserende Lægers Organisation og lederen af Videnscenter for Socialpsykiatri med henblik på at få belyst de forskellige samarbejdsproblemstillinger. 
 


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |