Skip navigation


7. Sammenfatning og økonomi


 

 
Sammenfatning
Rapportens kapitel 1 beskriver udvalgets kommissorium og arbejde.
Kapitel 2 beskriver sundhedsvæsenets og socialsektorens forskellige tilbud samt overordnede udviklingstræk i samordningen af indsatsen i amterne og kommunerne.

I kapitel 3 gøres forsøg på at indkredse centrale elementer i gode og sammenhængende forløb og kapitlet beskæftiger sig desuden med mulige overordnede barrierer i samspillet mellem tilbuddene.

Kapitel 4 beskæftiger sig med koordinationen i sammenhængen i forløbet i situationer, hvor den sindslidende bevæger sig fra tilbud i ét regi til tilbud i et andet, eller benytter flere forskellige tilbud på samme tid.

I kapitel 5 præsenteres en række forskellige kontaktskabende, opsøgende og koordinerende arbejdsformer, som har hver deres styrke i forhold til koordinering, samordning og integration og er forskellige med hensyn til brugerens rolle.

Kapitel 6 omhandler variationen i de offentlige tilbud på området og vigtigheden af, at der eksisterer et system og udbud af tilbud, der giver den enkelte mulighed for at skabe sig en meningsfuld tilværelse.

Rapporten indeholder en række overvejelser og vurderinger i relation til behovet for sammenhæng og koordination i den tværsektorielle indsats for sindslidende.

Udvalget når i den forbindelse bl.a. frem til følgende forslag og anbefalinger:

 • Udvalget foreslår, at Sundhedsministeriet og Socialministeriet tager initiativ til, at der sammen med relevante parter på området udarbejdes et fælles værdigrundlag for den samlede offentlige indsats for sindslidende med det mål at understøtte udviklingen af gode sammenhængende forløb for den enkelte sindslidende.

 • Udvalget anbefaler, at der gennemføres et udviklingsarbejde med henblik på nærmere at belyse, hvilke tiltag der vil kunne medvirke til at styrke samarbejdskulturen på tværs af de to sektorer og på tværs af faggrænser.

 • Udvalget anbefaler, at der gennemføres tværsektoriel forskning og evt. forsøg, hvor recovery-perspektivet (perspektivet om at komme sig af sin sindslidelse/blive helbredt og genvinde sin uafhængighed af behandlings- og støttetilbud) gøres til genstand for nærmere undersøgelse.

 • Udvalget anbefaler, at der så tidligt som muligt i behandlingsforløbet etableres en kontakt med de nærmeste pårørende – under forudsætning af at den sindslidende giver sit samtykke hertil – med henblik på at samarbejde mellem den sindslidende, de pårørende og vedkommende institution om det videre forløb. Det er i den forbindelse vigtigt, at der er opmærksomhed om værdien af at samarbejde med pårørende indgår i uddannelsen og efteruddannelsen af personalet i både sygehus- og socialpsykiatrien.

 • Udvalget foreslår, at brugen af praksiskonsulenter på psykiatriområdet udbredes til hele landet.

 • Udvalget foreslår, at Sundhedsministeriet som information til de praktiserende læger udarbejder en kort praktisk vejledning vedr. procedurerne i forbindelse med iværksættelse af en tvangsindlæggelse.

 • Udvalget har ikke fundet grundlag for at foreslå en ændring af de nugældende bestemmelser for lægers medvirken ved tvangsindlæggelse, men foreslår, at spørgsmålet indgår i det analysearbejde, som vil gå forud for den planlagte revision af Psykiatriloven i 2005.

 • Udvalget anbefaler, at der fortsat arbejdes på at videreudvikle samarbejdsstrukturerne og metoderne i forbindelse med udskrivningsfasen og planlægningen af det samlede forløb.

 • Udvalget anbefaler, at Socialministeriet og Sundhedsministeriet i samarbejde med relevante parter tager initiativ til, at der gennemføres en systematisk erfaringsopsamling vedrørende udarbejdelsen og anvendelsen af de forskellige planer, der indgår i indsatsen for sindslidende, med henblik på at understøtte en lokal kvalitetsudviklingsproces på området.

 • Udvalget anbefaler, at både de psykiatriske afdelinger og de distriktspsykiatriske enheder overvejer mulighederne for en bedre og hurtigere information af relevante oplysninger til den sindslidendes egen praktiserende læge. Praksiskonsulentordninger vil kunne medvirke til at løse denne opgave.

 • Udvalget foreslår, at de koordinerende funktioner samles hos én eller en snæver kreds af de medarbejdere, som er involveret i indsatsen for den sindslidende.

 • Udvalget foreslår, at der i evalueringen af projekter, hvor der indgår særligt opsøgende virksomhed og nye måder at koordinere indsatsen på, ud over de behandlingsmæssige effekter, også sættes fokus på brugererfaringer, bl.a. med hensyn til respekten for den enkelte sindslidende borgers selvbestemmelse og integritet og tillidsforholdet mellem behandlere og den sindslidende.

 • Udvalget anbefaler, at med henblik på at sikre varierede og relevante tilbud bør amter og kommuner aktivt inddrage repræsentanter for de sindslidende og de pårørende i et samarbejde i forbindelse med den lokale planlægning, der finder sted som led i den fortsatte udbygning af tilbuddene til sindslidende.

 • Udvalget anbefaler, at der i overensstemmelse med psykiatriaftalen fra 1997 fortsat arbejdes hen mod at udvide åbningstiderne såvel i sundhedsvæsenets tilbud som i de sociale dagtilbud under hensyn til de lokale behov.

 • Udvalget anbefaler endvidere, at der i alle amter sikres let adgang til hjælp og støtte i aften- og nattetimerne i tilfælde af akut opstået behov. Endvidere anbefales det, at forbedre informationen til såvel de sindslidende som de pårørende om disse akuttilbud.

 • Udvalget anbefaler, at der i den videre udbygning af tilbuddene til sindslidende på alle niveauer sker en større inddragelse af de sektoransvarlige myndigheder for uddannelse, beskæftigelse, bolig m.v., idet et samlet sammenhængende tilbud til sindslidende kan række ud over sundheds- og socialsektorens tilbud.


Økonomi
Udvalget skal endelig vedrørende økonomien i de fremlagte forslag understrege, at udvalget ikke har taget stilling til de ressourcemæssige konsekvenser af de fremlagte forslag. Nogle forslag vil kunne gennemføres inden for de eksisterende ressourcemæssige rammer samt medvirke til at sikre den størst mulige effekt af kommende ressourcetilførsler, men det skønnes, at en række forslag vil kræve tilførsel af yderligere ressourcer.

 


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |