Skip navigation


I. Børn og sundhed: Udfordringer og strategi

De væsentligste risikofaktorer for børns sundhed er i dag usund kost og for lidt fysisk aktivitet. Flere og flere børn er i de senere år blevet overvægtige. Svær overvægt er hos børn forbundet med forstadier til type 2-diabetes og en række psykosociale følger, som fx ringe trivsel i forhold til normalvægtige børn. Som voksne har overvægtige en øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme.

 

Gode og fornuftige sundhedsvaner varer ved – også i voksenlivet. Og omvendt – de  sundhedsskadelige vaner, der grundlægges tidligt, har tendens til at blive fastholdt i  voksenlivet.

Forældre har derfor et stort ansvar for at sikre, at deres børn i en tidlig alder får indarbejdet gode og fornuftige sundhedsvaner.

De fleste børn kommer fra velfungerende familier. Men der er også en gruppe af børn,  der kommer fra ressourcesvage hjem. Mange af disse børn har større risiko for at  udvikle dårlige sundhedsvaner, der senere i livet kan føre til livsstilssygdomme som  type 2-diabetes eller hjerte-karsygdomme. Disse børn og deres familier skal i særlig  grad støttes.

Institutioner, skoler, kommuner og staten har derfor også et fælles ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme. Dels fordi, at de fleste børn hver dag befinder sig  mange timer i dagtilbud, skole og sports- og fritidsklubber. Og dels fordi, at nogle  familier har vanskeligt ved selv at løfte opgaven omkring deres børns sundhed.

Der er derfor al mulig grund til at sætte fokus på sund børnekultur – i familien, de nære  netværk og den frivillige foreningsverden, i daginstitutioner og skoler, i kommuner,  regioner og i staten.

Regeringens strategi til fremme af børns sundhed

Regeringen præsenterede i september 2002 Sund hele livet – mål og strategier for

Regeringens indsats for børns sundhed

folkesundheden 2002-2010. Et bærende element i denne strategi er, at en effektiv  og målrettet forebyggelsesindsats skal tage udgangspunkt i de enkelte målgruppers  sundhedsproblemer.

På børneområdet er regeringens strategi derfor, at

  • ramme bredt i forhold til risikofaktorerne, dvs. primært kost, fysisk aktivitet, trivselsproblemer samt omsorgssvigt,
  • sigte mod en særlig indsats i forhold til udsatte børn og deres familier,
  • sætte ind i de mange miljøer, hvor børnene færdes i dagligdagen,
  • være tværsektoriel, dvs. vi skal drage nytte af den viden og ekspertise, der er  opsamlet i de mange forskellige kommunale og regionale tilbud til børn og deres  familier, men den skal også trække på de mange frivillige foreninger såsom  idrætsorganisationerne, der gør et stort arbejde for børns sundhed,
  • være tværfaglig og bygge på såvel fx sundhedsfaglig som socialfaglig viden om  børns sundhed.
  • forankre indsatsen i alle de ministerier, som har med børn og deres familier at  gøre. Det være sig i kraft af et særligt sektoransvar for sundhed eller udsatte børn,  herunder udsatte børn med anden etnisk oprindelse; i kraft af ansvaret for bl.a.  dagtilbuds- og undervisningsområdet; eller i kraft af ansvaret for forenings- og  kulturlivet.

 foto kapitel 1


Sidst opdateret 14-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |