Skip navigation


III. Børn og sundhed: Kost og fysisk aktivitet i 2007

Regeringen iværksætter en række tiltag og aktiviteter i 2007 med fokus på børn, kost og fysisk aktivitet.

Initiativerne skal understøtte og inspirere kommunerne i deres indsats for forebyggelse og sundhedsfremme overfor børn.

Initiativer

 • Opsamling af gode erfaringer
  Regeringen vil underbygge forebyggelsesindsatsen ved at sørge for, at alle statsligt  støttede projekter om forebyggelse og sundhedsfremme bliver evalueret. Endvidere  vil regeringen tage initiativer til bedre udnyttelse af erfaringer med kommunale forebyggelsesprojekter.
 • Evaluering af de forebyggende undersøgelser ved alment praktiserende læge  Statens Institut for Folkesundhed udfører for Center for Medicinsk Teknologivurdering  en evaluering af de forebyggende undersøgelser af førskolebørn i almen praksis.
 • Evaluering af børn, mad og bevægelse
  Statens Institut for Folkesundhed evaluerer Fyns Amts modelprojekt Børn, Mad og  Bevægelse. Formålet med evalueringen er at undersøge, om modelprojektet har en  effekt på børnenes mad og bevægelsesvaner, således at en højere andel af børnene  lever op til de officielle anbefalinger vedr. mad og bevægelse efter modelprojektets  gennemførelse.
 • Oplæg til strategi til forebyggelse af overvægt blandt børn og unge
  Motions- og Ernæringsrådet fremlægger i 2007 et oplæg til en strategi til forebyggelse af overvægt blandt børn og unge.

foto 1 kapitel 3

Gang i Danmark

"Gang i Danmark" er en kampagne, som sætter fokus på fysisk aktivitet i 2007. Bag  kampagnen står Indenrigs– og Sundhedsministeriet og TrygFonden.

Formålet med "Gang i Danmark" er at styrke indsatsen for:
– at gøre befolkningen mere fysisk aktiv,
– at udbrede viden om de gavnlige virkninger af fysisk aktivitet på vores sundhed,
– at inspirere og støtte kommuner, frivillige organisationer, arbejdspladser, private  aktører m.v. til aktiviteter i forhold til fysisk aktivitet og sundhed.

Alle foreninger, organisationer og kommuner i hele landet har mulighed for at være  med i "Gang i Danmark" i 2007.

Kommunerne kan under Gang i Danmark søge om op til 40.000 kr. pr. kommune  til iværksættelse af projekter om fysisk aktivitet indenfor temaerne børn og unge,  familien og ældre.

Se mere på:
www.gangidanmark.dk

 • Sundhedstegnet

I 2007 lanceres yderligere tre sundhedstegn – nemlig et for dagplejen, et for idrætsanlæg og et for idrætsforeningerne. Disse sundhedstegn sætter fokus på samme  aspekter som de, der allerede er lanceret.

Se mere på: www.sundhedstegnet.dk

 • Mad i bevægelse

Mad i bevægelse er udviklet i samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet  og Kræftens Bekæmpelse. Gennem samarbejde med idrætsforeninger, - organisationer og kommuner er målet at skabe en sundere madkultur for børn,  herunder sikre tilgængeligheden af sunde madprodukter.

http://mad-i-bevaegelse.dk/

 • Inspirationskatalog til kommuner vedr. formulering af kost- og motionspolitikker i  daginstitutioner, skoler og fritidsordninger.

Mange kommuner arbejder aktivt med at skabe sunde kost- og motionsvaner blandt  børn. Dette arbejde skal understøttes af et inspirationskatalog, som indeholder en  skabelon til elementerne i en kost- og motionspolitik. Der skal gives anvisninger på  politikker i dagtilbud, skoler og fritidsordninger.

 • Indsats omkring den sundhedsfremmende skole

Undervisningsministeriet udarbejder i samarbejde med den sundhedsfremmende  skole i Region Syddanmark inspirationsmateriale vedrørende skolernes sundhedsundervisning, rammeoplæg til udvikling af modeller for sundhedspolitik på skoler  samt værkstøjer til evaluering af skolen som sundhedsfremmende miljø.

 • Styrket koordinering af statens rådgivning til kommunerne vedr. kost og motion

Fødevarestyrelsens ”Alt om Kost” Rejsehold rådgiver kommuner, skoler og dagtilbud  i at fremme etablering af mad- og måltidspolitikker. Sundhedsstyrelsens projekt  ”Kommuner i bevægelse” har til formål at understøtte kommuner i at opbygge  en effektiv og vidensbaseret borgerrettet forebyggelsesindsats vedr. motion og  bevægelse i perioden 2006-2008. De to rådgivningsfunktioner vil blive koordineret.

 • Kampagne om skolefrugt

Regeringen vil med henblik på at øge danske skolebørns forbrug af frugt i efteråret  2007 iværksætte en landsdækkende kampagne for skolefrugt. Kampagnen skal  henlede opmærksomheden på, at det er sundt at spise frugt. I forbindelse med  kampagnen afsætter regeringen 8 mio. kr., der i foråret 2007 kan søges af skolerne til  brug for at starte frugtordninger. Støtten uddeles til skolerne efter indstilling fra ”6 om  dagen”.

Direktoratet for Fødevareerhverv under Fødevareministeriet administrerer  tilskudsdelen i projektet. Vejledning og ansøgningsmateriale til den nye  tilskudsordning kan findes på www.dffe.dk

 • Børneboxen

Med en aktivitetsbox, rekvisitter, ideer til sjove lege og sunde opskrifter sætter  Børneboxen fokus på fire indsatsområder, der vedrører: sund mad og drikke, daglig  bevægelse, personlig hygiejne og sociale kompetencer. Børneboxen er målrettet  personalet i børnehaverne. Børneboxen finansieres delvist af brugerne.

Se mere på: www.børneboxen.dk

 • Børneopvækstpakke

Fødevarestyrelsen lancerer i 2007 en informationspakke til familier med børn i 3-6  års alderen. Materialet udleveres til forældre, sundhedspersonale og børnehaver.  Pakken indeholder bl.a. legetøj, højtlæsningsbøger og DVD.

 • Debatspil

For at fremme samarbejdet om børns sundhed mellem hjem og skole, har Fødevarestyrelsen, Skole og Samfund, samt Sundhedsstyrelsen udarbejdet et debatspil til  brug ved forældremøder i skoler. Spillet lanceres i foråret 2007.

 • Videnscenter om børn, sundhed, kost og motion

Tema om børn, sundhed, kost og motion i skoler, dagtilbud og fritidsordninger forventes at indgå i rækken af temaer for Videnscentre 2007.

 • Skoleidrættens Udviklingscenter, SKUD

Kulturministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har støttet oprettelsen af  Skoleidrættens Udviklingscenter, SKUD med 1,8 mio. kr. SKUD har til formål at gøre  den eksisterende forskningsmæssige viden om børn og bevægelse og sundhed  praktisk anvendelig i skolernes idrætsundervisning.

http://www.skud.nu/skud/

 • Get Moving

Sundhedsstyrelsen iværksætter en landsdækkende kampagne i uge 41 om fysisk  aktivitet som transportmiddel målrettet børn, unge og deres familier og lokalt alle  11-13 årige i Danmark med 6.-7. klasse som arena.

Puljer og ordninger målrettet kost og fysisk aktivitet, som kommunerne kan søge i 2007

 • Kommunens indsats mod svær overvægt

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbyder i 2007 30 mio. kr. til kommunale indsatser  målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier. Midlerne  stammer fra satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2005 – 2008. Der vil blive udmøntet yderligere 15 mio. kr. i 2008 i sidste puljerunde.

Der er ansøgningsfrist den 1. april 2007, og det er udelukkende kommuner, som kan  søge støtte. Der kan søges støtte til kommunale udviklingsprojekter, som sikrer såvel  en generel som specifik koordineret forebyggende og behandlende indsats over for  børn og unge med svær overvægt og deres familier. Projekterne skal igangsættes i  2007 og være 3-årige.

Se mere på:
http://www.sst.dk/Forebyggelse/Projekt_og_driftstoette/ansoegningspuljer.aspx?lang=da

 • Bedre kvalitet i dagtilbud.

Regeringen har afsat 2 mia. kr. i perioden 2006-2009. I forbindelse med  udmøntningen af midlerne for 2007 har regeringen aftalt med kommunerne, at der  afsættes 200 mio. kr. til en pulje, som fordeles til kommunerne efter antal indskrevne  børn i dagtilbud. Kommunerne skal således ikke søge denne pulje. Kommunerne  skal efterfølgende dokumentere, at midlerne er gået til bestemte temaer, som bl.a. er  deltagelse i efteruddannelse med fokus på udsatte børn, læring og sprogvurderinger  samt idræt og sundhed. Midlerne kan herudover også anvendes til at forbedre fysiske  faciliteter med henblik på at følge op på fx børnemiljøvurderingerne.

Se mere på www.minff.dk

 • Hjælp til vanskeligt stillede forældre med anden etnisk oprindelse med betaling af  kontingent, sportsudstyr m.v.

Ordningen administreres af Danmarks Idrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og  Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og  Integration og Kulturministeriet bidrager med samlet 2 mio. kr. i 2007.

Se mere på:
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Rapporter/2006/eval_idraet.pdf<

 • Get2sport

Ordningen har til formål at få flere børn med anden etnisk oprindelse end dansk  som er bosiddende i ghettoområder ind i idrætsforeninger. I 2006-2008 udmøntes  i alt 3 mio. kr. årligt. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration bidrager  med 2 mio. kr., Kulturministeriet med 1 mio. kr.

 • Puljen idræt for vanskeligt stillede børn

Kulturministeriet og Socialministeriet har fra 2005 -2008 årligt afsat 10 mio. kr. til  idrætsprojekter i idrætsforeningerne for 5 grupper: overvægtige børn, handicappede børn, anbragte børn, børn af anden etnisk baggrund end dansk samt børn  af mindrebemidlede forældre. I 2007 er der mulighed for at søge tilskud til iværksættelse af aktiviteter indenfor temaerne børn og unge med handicap samt anbragte  børn og unge.

Se mere på: http://www.kum.dk/sw39656.asp

 • Puljen til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet

Puljen har bl.a. til formål at støtte aktiviteter, der kan øge integration af børn og unge med en anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og  foreningsliv. Som led i udmøntningen af satspuljereguleringen er der afsat 56 mio. kr.  i årene 2006-2010.

Se mere på:
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/puljer/puljebeskrivelser/det_frivillige_integrationsarbejde_og_deltagelse_i_idraets_og_foreningslivet.htm.


www.altomkost.dk ,
Her samles viden og nyheder om fødevarer, mad og måltider. Der udgives  et ugentlig elektronisk nyhedsbrev, ugentlige opskrifter samt digital  kogebogskampagner. Målgruppen er alle borger med interesse for mad og  ernæring.

I forbindelse med Fødevarestyrelsens relancering af hjemmesiden Alt om Kost  – smag for livet medio april 2007 vil området motion blive tildelt en mere fremtrædende placering og indgå med sin egen selvstændige indgang og struktur i det  overordnede site.

Hjemmesiden vil herefter på en mere synlig måde end tidligere samle og videreformidle viden om motion og synliggøre det 8. kostråds anbefalinger om fysisk  aktivitet. Det er intentionen, at hjemmesidens motionsdel vil kunne fungere som  ressourcebase for anbefalinger på området fysisk aktivitet, tjene som inspiration  til sundhedsprofessionelle såvel som borgere samt formidle viden om den  nyeste forskning gennem artikler og links til andre relevante hjemmesider, der  beskæftiger sig med emnerne motion og fysisk aktivitet.

www.sundhedstegnet.dk ,
Sundhedstegnet er et redskab til en sundere hverdag i daginstitutioner, dagplejen, skoler, skolefritidsordninger, fritidshjem og idrætslivet for børn og unge.  Arbejdet med Sundhedstegnet er først og fremmest en proces, men samtidig  en mulighed for at skabe opmærksomhed om en sund børnekultur. Ideen med  Sundhedstegnet er, at institutionen arbejder med forskellige aspekter af børns og  unges sundhed – leg og bevægelse, sund mad, røgfri miljøer, hygiejne, indeklima  og trivsel, m.v.

www.folkesundhed.dk
Folkesundhed.dk henvender sig til beslutningstagere, planlæggere og praktikere,  der arbejder med forebyggelse. Formålet med websitet er at formidle aktuel og  relevant viden om udviklingen på forebyggelsesområdet.

www.sst.dk ,
Sundhedsstyrelsens hjemmeside henvender sig både til borgere og  sundhedsprofessionelle, herunder beslutningstagere, planlæggere og praktikere.

På hjemmesiden er der adgang til en lang række oplysninger om forebyggelse  og sundhedsfremme, herunder om mad og motion, målgrupper og  forebyggelsesmiljøer samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. kost og  fysisk aktivitet.

Etniske minoriteter har deres eget nyhedsbrev “Sund nyt - om etniske minoriteter

www.borneboxen.dk ,
Børneboxen henvender sig til børnehavebørn i aldersgruppen tre til seks år og  til personalet i børnehaverne, som er ansvarlig for børnehavernes daglige liv.  Børneboxen er også rettet mod børnenes forældre via hjemmeside, forældrebrev  og fx samtaleark fra boxene.

Børneboxen beskæftiger sig med fire hovedområder for sunde vaner, som er  vigtige for at opnå fysisk og psykisk sundhed. Det er sund mad og drikke, daglig  bevægelse, personlig hygiejne og sociale kompetencer.

www.madklassen.dk ,
Hjemmesiden er en del af Alt om Kost.

Målgruppen er elever i 6. til 8. klasse. Hjemmesiden indeholder test af viden,  undervisningsmateriale med lærervejledning og elevopgaver, tegnefilm, opskrifter,  viden om mad, motion og hygiejne.

www.sund-by-net.dk
Sund By Netværket er et politisk bindende netværk af kommuner og regioner.  Målet er, at Netværkets medlemmer danner model for det lokale og regionale  arbejde inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Sund By Netværket vil i  fremtiden arbejde for at være et forum, hvor de nye kommuner og regioner kan  mødes og inspirere hinanden samt afprøve og udvikle nye metoder. Netværket  har kost og fysisk aktivitet som et af netværkets prioriterede områder.

www.6omdagen.dk ,
Bag 6 om dagen-kampagnen står et etableret samarbejde mellem myndigheder,  sundhedsorganisationer og frugt- og grønterhvervet. På hjemmesiden kan man  finde oplysninger om aktiviteter, opskrifter, nyheder, mv.

www.cancer.dk
Kræftens Bekæmpelses hjemmeside indeholder bl.a. en række oplysninger om  sund kost og motion.

www.hjerteforeningen.dk
Hjerteforeningens hjemmeside indeholder en række oplysninger om sund kost og  motion.

www.emu.dk ,
EMU er en forkortelse for Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen

EMU er undervisningsverdenens portal og indgangen til alt på internettet, der  har med undervisning at gøre. På EMU er det let at få overblik og finde kvalitets materiale til undervisningen. EMU er et mødested, hvor brugeren kan gå i dialog  med alle de øvrige parter i skoleverdenen.

I 2007 oprettes en sundhedsindgang på EMU´s materialeplatform

www.dcum.dk ,
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre børne- og undervisningsmiljøet i Danmark. Centret  indsamler, systematiserer og formidler viden om børne- og undervisningsmiljø.  Endvidere kan centret yde rådgivning inden for deres arbejdsfelter.

www.skoleidraet.dk/ ,
Dansk Skoleidræts formål er generelt at fremme folkesundheden. Det sker ved  at støtte og udvikle skolernes idrætsundervisning, arbejde for øget kvalitet og  fremme fysisk udfoldelse i skolernes hverdag ud over den obligatoriske idrætsundervisning.
På hjemmesiden kan man finde nyheder, materialer og oplysninger om aktiviteter,  som varetages af Dansk Skoleidræt.

foto 2 kapitel 3


 


Sidst opdateret 14-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |