Skip navigation


Bilag 1

Dette bilag indeholder en gennemgang af de blanketter, der anvendes primært i forbindelse med opnåelse af sygehjælp efter bestemmelserne i EF-forordning 1408/71 og gennemførelsesforordning 574/72 inden for EØS-området og i forhold mellem EU-landene og Schweiz.

Vejledningen til de enkelte blanketter er bygget op således, at det først kort beskrives, i hvilke tilfælde blanketten typisk anvendes, og hvad blanketten dokumenterer. Herefter oplyses på hvilket grundlag blanketten kan udskrives, hvorledes den udfyldes og i øvrigt behandles. 

E-blanketterne har en fuldstændig ensartet, trykt tekst på hver af EØS-landenes sprog. Når en blanket modtages på et fremmed sprog, kan teksten altid læses ved hjælp af den blanket, som er udformet på modtagerens eget sprog.

I Danmark ligger blanketterne elektronisk i kommunale blanketsystemer. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal i forbindelse med udstedelsen at blanketter bemærke, at den udstedende myndighed altid skal angive den 4-cifrede kommunekode, da denne kode benyttes til elektronisk identifikation af den kompetente danske myndighed.

ÆNDRET APRIL 2008 

EU-sygesikringskort - dokumentation for ret til sygehjælp under midlertidigt ophold i en medlemsstat 


EU-sygesikringskortet anvendes almindeligvis ikke mellem de nordiske lande og heller ikke mellem Danmark og Storbritannien.
Nærmere oplysning om den offentlige rejsesygesikring (”det gule kort”) vs. EU-sygesikringskortet (”det blå kort”) kan findes i Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 3, november 2007.
 
EU-sygesikringskortet anvendes til personer, der er socialt sikrede i en medlemsstat ifølge reglerne i EF-forordning 1408/71, og som skal på et midlertidigt ophold i en anden EØS-stat, fx på ferie, udsendt for sit arbejde eller på studieophold.
 
EU-sygesikringskortet dokumenterer, at den sikrede har ret til den sygehjælp, der måtte opstå behov for under et ophold.

Udstedelse af EU-sygesikringskortet

Kommunen skal ved udstedelsen sikre, at en person er dansk socialt sikret, typisk ved at den pågældende har bopæl i Danmark og ikke arbejder i en anden EØS-stat, eller for ikke-erhvervsaktive ved, at de pågældende har bopæl i Danmark. En grænsearbejder, der bor i Danmark, men arbejder i Sverige, er omfattet af svensk social sikring ifølge EF-forordningens regler, og skal søge EU-sygesikringskortet hos de svenske myndigheder.
 
Med virkning fra den 15. maj 2008 kan EU-sygesikringskortet udstedes således: 


Maksimalt 5 års gyldighed

Til personer, der bor og forventes vedvarende at arbejde og dermed ifølge EF-reglerne være socialt sikret i Danmark, samt til pensionister og andre ikke-erhvervsaktive med bopæl her i landet, kan kommunen udstede et EU-sygesikringskort med en maksimal gyldighed på 5 år.
 
En person, der bor og arbejder for en arbejdsgiver i Danmark, men som også skal arbejde i en anden EØS-stat, eksempelvis en international transportarbejder eller en montør, skal vise kommunen en blanket E 101 attesteret af Sikringsstyrelsen, som bekræftelse på, at den pågældende under arbejde i en anden EØS-stat er omfattet af dansk social sikring.
 
Kortet kan fornys, så længe betingelserne for dækning under dansk social sikring er opfyldt.
 
Det er ikke nødvendigt at forny et kort, alene fordi den sikrede flytter inden for Danmark. 

Maksimalt 1 års gyldighed


1. Til personer, der er dansk socialt sikrede efter EF-reglerne, men som ikke bor i Danmark, fx 

 • grænsearbejdere, der bor i Sverige, men arbejder i Danmark, eller 
   
 • arbejdstagere/selvstændige erhvervsdrivende, tjenestemænd og dermed ligestillede, der udsendes i indtil 1 år fra en virksomhed i Danmark til at arbejde i en anden EØS-stat eller i Schweiz og frameldes folkeregisteret eller registreres som statsudsendt

kan EU-sygesikringskortet udstedes med gyldighed for ansættelsesperioden/udsendelsesperioden, dog maksimalt med 1 års gyldighed.
 
Udsendte arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende skal vise kommunen en blanket E 101 attesteret af Sikringsstyrelsen før udstedelse af EU-sygesikringskortet. En tjenestemand eller dermed ligestillet, der arbejder for en dansk offentlig myndighed, skal vise kommunen en skrivelse fra den pågældendes arbejdsgiver, som bekræfter en udsendelse.
 
Hvis et udsendelsesforhold forlænges ved en blanket E 102, der er attesteret af myndighederne i den stat, hvor den pågældende udøver beskæftigelse, kan et EU-sygesikringskort på ny udstedes for den forlængede udsendelsesperiode.
 
2. Til unge, der i indtil 1 år rejser til en EØS-stat eller til Schweiz for at studere, være au-pair, praktikant i ulønnet praktik el.lign. kan et EU-sygesikringskort udstedes for det planlagte ophold, dog maksimalt med 1 års gyldighed.
 
Kortet kan ikke udstedes eller fornys, hvis et ophold skal vare længere end 1 år.
 
3. Sikrede, der i indtil 3 måneder rejser med en dansk arbejdsløshedsunderstøttelse for at søge arbejde i en anden EØS-stat, skal vise kommunen en blanket E 303/3 attesteret af den sikredes arbejdsløshedskasse, som dokumentation for at den pågældende under arbejdssøgningen er dansk social sikret, hvorefter kommunen kan udstede et EU-sygesikringskort med gyldighed i 3 måneder. 


Særlige overvejelser ved fastlæggelse af gyldighedsperioden


Ved bedømmelsen af, om en person ” bor og forventes vedvarende at arbejde” i Danmark, bør kommunen være opmærksom på personens hidtidige forhold. Er en person nyligt flyttet til Danmark for at påbegynde arbejde her, kan der være grund til at overveje, om vedkommende forventes at blive her i landet i 5 år.
Tilsvarende kan gøre sig gældende, hvis en person over for kommunen har tilkendegivet overvejelser om at flytte fra Danmark. Kommunen kan ved enhver tvivl om, hvorvidt en person forventes vedvarende at være dansk socialt sikret ifølge EF-reglerne, vælge at udstede et kort med en kortere gyldighedsperiode end ovenfor anført.
 
Om udstedelse af EU-sygesikringskortet henvises i øvrigt til brugervejledningen, udstedt af CSC Scandihealth A/S 

E 001 – Anmodning om oplysninger, meddelelse om oplysninger, anmodning om blanketter og rykkerskrivelse


Blanketten anvendes, når en institution fra én medlemsstat giver oplysninger til eller anmoder om informationer fra en institution i en anden medlemsstat om en bestemt person.

Afsnit A


Når blanket E 001 sendes til en institution, udfyldes afsnit A, pkt.1 til 12. Af punkt 9 til 11 vil det fremgå, om det drejer sig om en anmodning om oplysninger/blanketter, eller der er tale om en meddelelse af oplysninger eller en rykkerskrivelse.

Afsnit B


I afsnit B udfyldes pkt. 13, hvis anmodningen kan imødekommes.

Pkt. 14 udfyldes, hvis anmodningen ikke kan imødekommes.

I pkt.15 kan der gives en eventuel forklaring på svaret i pkt.13 eller 14.

Pkt. 16 afkrydses, hvis der blot er tale om modtagne oplysninger.

Før blanketten returneres, underskrives der i pkt. 17.

ÆNDRET APRIL 2008

E 104 - Attest om sammenlægning af forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder

Skal anvendes ved flytning til Island, når en person, der har været socialt sikret i Danmark, skal optages i den islandske sociale sikring. Kan anvendes mellem de øvrige nordiske lande.
 
Blanket E 104 bruges, når en person skifter sikringsstat, typisk når en person flytter og skifter job, og derfor skal optages i den ny beskæftigelsesstats sociale sikring.
 
Blanketten udstedes således i tilfælde, hvor en dansk sikret person får arbejde i en anden EØS-stat, og derfor skal optages i denne stats sociale sikringssystem, og dette uafhængigt af, om den pågældende bevarer sin bopæl (og dermed er sygesikret) i Danmark.
 
Blanketten dokumenterer i hvilken periode, en person har været tilknyttet en stats sociale sikringsordninger. Denne periode skal medregnes ved optagelse i den ny sikringsstats sociale sikringsordning, fx med henblik på at undgå en eventuel ventetid på ret til ydelser. Blanketten anvendes til dokumentation af sikringstid både for så vidt angår sygehjælpsydelser og kontantydelser. Det er i Danmark ydelser ifølge sundhedsloven samt ydelser ifølge lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. Om anvendelse af blanketten i forbindelse med sammenlægning af sikringstid for så vidt angår kontantydelser, henvises til Den Sociale Sikringsstyrelses ”Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring, Hæfte 3, Dagpenge”.
 
Om en person kan optages i den ny stats sikringsordning, afhænger af om den pågældende opfylder de betingelser, der er fastsat herom i sikringsstatens lovgivning.
 
Udstedelse af blanket E 104 – sygehjælpsydelser
Når en person forlader Danmark, skal fraflytningskommunen udfylde pkt. 2 og side 2, afsnit B, pkt. 5, 6, 7, og 8. Selvom pkt. 6 ikke er relevant for Danmark i relation til sygehjælpsydelser, tilrådes det, at pkt. 6 og 7 udfyldes ens, da nogle stater beregner sikringsperioder på forsikring og/eller beskæftigelse.
 
Der udfyldes en blanket E 104 for hver person.
 
Hvis en E 104 ikke er medbragt til en anden stat, kan tilflytningsstaten sende en E 104 til den tidligere danske bopælskommune. I så fald er side 1 udfyldt ved modtagelsen. Den danske kommune returnerer blanketten med en udfyldt side 2, afsnit B.
 
Hver gang en kommune skal udstede en blanket E 104, skal kommunen undersøge, om der allerede er udstedt et EU-sygesikringskort til personen, og om kortets gyldighed udløber efter den pågældende skifter sikringsstat. Hvis dette er tilfældet, skal kommunen inddrage EU-sygesikringskortet.
 
Modtagelse af blanket E 104
Når en EØS-borger flytter til Danmark, kan pågældende medbringe en E 104 fra sit tidligere sikringsland. Da Danmark ikke mere har ventetid for optagelse af tilflyttere i den danske sygesikring, har blanketten ikke relevans for retten til danske sundhedsydelser.

E 106 - Attest for ret til naturalydelser ved sygdom og moderskab, for personer bosat i et andet land end det kompetente land


Anvendes ikke mellem de nordiske lande. 

Blanket E 106 bruges hovedsageligt til

 1. grænsearbejdere,
 2. ved udstationering af arbejdstagere/selvstændige erhvervsdrivende/tjenestemænd og dermed ligestillede i mere end 1 år, 
 3. lokalt ansat personale ved ambassader, 
 4. EU-hjælpepersonale,
 5. søfolk, der er bosat i én EØS-stat, og som er beskæftiget på et skib, der sejler under en anden EØS-stats flag, 
 6. internationale transportarbejdere, der bor i en EØS-stat og udøver international transport for en virksomhed med hjemsted i en anden EØS-stat.

E 106 dokumenterer, at den sikrede har ret til at modtage sygehjælp i den stat, hvor den pågældende bor, på samme vilkår som offentligt syge(for)sikrede i denne stat, men principielt til udgift for den sikredes kompetente stat. 

Til danske sikrede skal kommunen samtidig med udstedelse af blanket E 106 udstede et særligt legitimationsbevis (OS 01.301) for ret til sygesikringslovens ydelser. Til statsudsendte og medfølgende familiemedlemmer, der under udsendelsen fortsat står registreret med bopæl i Danmark, jf. CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6 udstedes dog ikke et særligt legitimationsbevis, da disse fortsat er sygesikret i Danmark ved det almindelige sygesikringsbevis. 

Som dansk sikret, har den sikrede ret til ydelser efter sygesikringsloven, sygehusloven samt efter loven om svangerskabshygiejne og fødselshjælp under ophold i Danmark på samme vilkår som andre med bopæl og sygesikring i Danmark.  

Blanket E 106 og det særlige legitimationsbevis udstedes til sikrede, der har udstået ventetiden på optagelse i den danske sygesikring.  

Blanket E 106 udstedes til danske sikrede på følgende grundlag:

 1. Grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, men bor i en anden EØS-stat, er omfattet af dansk lovgivning. Efter godtgørelse af beskæftigelse ved en virksomhed med hjemsted i Danmark eller for udøvelse af selvstændig virksomhed i Danmark udsteder kommunen en blanket E 106.  
 2. Ved udstationering fra et firma i Danmark i mere end 1 år, skal en arbejdstager/selvstændig erhvervsdrivende vise kommunen en blanket E 101, attesteret af Den Sociale Sikringsstyrelse, som dokumentation for at den pågældende i udstationeringsperioden er omfattet af dansk lovgivning, inden kommunen kan udstede en blanket E 106. Blanketten udskrives for en periode, der svarer til udstationeringsperioden, som fremgår af blanket E 101. 

  En tjenestemand eller dermed ligestillet, der arbejder for en dansk offentlig myndighed, skal vise kommunen en skrivelse fra den pågældendes arbejdsgiver, som bekræfter en udsendelse i mere end 1 år, forinden kommunen kan udstede en blanket E 106 for udsendelsesperioden.
 3. For lokalt ansat personale ved danske ambassader (chauffører o.l.) samt privat ansatte hos udsendte embedsmænd (hushjælp o.l.), der har valgt at være omfattet af dansk lovgivning, vises til kommunen en blanket E 103, attesteret af Den Sociale Sikringsstyrelse, inden kommunen kan udstede en blanket E 106. 
 4. For EU-hjælpepersonale (lokalt ansat korrespondent o.l.), der har valgt at være omfattet af dansk lovgivning, vises til kommunen en blanket E 103 attesteret af Den Sociale Sikringsstyrelse, inden kommunen kan udstede en blanket E 106. 
 5. Søfolk, der arbejder på et skib, der sejler under dansk flag, er omfattet af dansk lovgivning. Ved godtgørelse af ansættelse på et skib, der sejler under dansk flag, udskrives blanket E 106 af kommunen. 
 6. For internationale transportarbejdere vises til kommunen enten en blanket E 101, attesteret af Den Sociale Sikringsstyrelse eller en afgørelse fra Den Sociale Sikringsstyrelse, der bekræfter, at den pågældende er omfattet af dansk social lovgivning, inden kommunen kan udstede en blanket E 106. 

Udstedelse af blanket E 106

Ved kommunens udstedelse af en blanket E 106, udfyldes afsnit A. Bemærk, at pkt. 3 kun undtagelsesvis udfyldes, i tilfælde hvor blanketten udstedes til et familiemedlem til en arbejdsløs, der bor i en anden EØS-stat end den arbejdsløse.  

Den sikrede skal aflevere 2 eksemplarer af E 106 til sikringsmyndighederne i den nye bopælsstat. Disse registrerer herefter den pågældende og påfører eventuelle medforsikrede familiemedlemmer under pkt. 10. Et eksemplar af blanketten returneres til den danske kommune som bekræftelse på, at registrering er foretaget. 

Modtagelse af blanket E 106
Hvor en dansk kommune modtager en blanket E 106 fra en anden stats sikringsmyndigheder, skal bopælskommunen påtegne blankettens afsnit B som bekræftelse på, at den pågældende er registreret med bopæl og er sygesikret i Danmark. Et eksemplar af blanketten returneres til afsenderinstitutionen. Under pkt. 10 anføres eventuelle medforsikrede familiemedlemmer. Som familiemedlem anerkendes en ægtefælle/samlever, samt børn under 18 år.

OBS: Ved modtagelse af en blanket E 106 fra Italien eller fra et af de 10 nye EU-lande eller Schweiz, skal kommunen returnere blanketten ved at sende denne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til registrering. Ministeriet returnerer herefter blanketten til afsenderinstitutionen.

E 107 - Anmodning om attest for ret til naturalydelser 

Anvendes mellem de nordiske lande. 

Blanket E 107 benyttes til at rekvirere en manglende E-blanket/midlertidig attest for et EU-sygesikringsbevis.

Blanketten identificerer den person, der ønskes oplysning om og hvilken blanket/dokumentation, der ønskes. 

Udstedelse af blanket E 107
En dansk myndighed kan rekvirere en manglende blanket/attest ved at fremsende en blanket E 107 til den kompetente udenlandske institution. Her skal afsnit A udfyldes. 

Modtagelse af blanket E 107
Når en dansk kommune modtager en blanket E 107 fra en anden EØS-stat, har institutionen i denne stat udfyldt afsnit A. Hvis den person, der spørges om, er omfattet af EF-forordningen og er dansk socialt sikret, udsteder kommunen den ønskede blanket/attest. 

Hvis den efterspurgte blanket/attest ikke kan udstedes, fordi betingelserne herfor ikke er opfyldt, udfyldes afsnit B og det ene eksemplar af blanket E 107 sendes tilbage til forespørgeren. Rubrik 10.2 afkrydses, og begrundelsen for afslag angives.

E 108 - Meddelelse om suspension eller bortfald af ret til naturalydelser ved sygdom og moderskab 


Anvendes ikke mellem de nordiske lande.

Blanket E 108 benyttes almindeligvis til at ophæve en persons ret til sygehjælp i bopælsstaten for den kompetente stats regning.  

Udstedelse af blanket E 108
Når en kommune modtager oplysning om, at en dansk socialt sikret, der er bosat i en anden EØS-stat, har ændret arbejds- eller bopælsforhold, der fører til en ændring af den pågældendes sikringsforhold, skal kommunen fremsende en blanket E 108 i 2 eksemplarer til bopælsstedets institution. Ved fremsendelsen skal afsnit A udfyldes. Under pkt. 4 skal begrundelsen for ophævelsen af retten til sygehjælp (principielt for dansk regning) oplyses. Bopælsstedets institution udfylder herefter afsnit B, og returnerer det ene eksemplar af blanketten til Danmark, som bekræftelse på ændringen. 

Modtagelse af blanket E 108
Når en kommune modtager en blanket E 108 fra en anden EØS-stat, skal kommunen tage stilling til eventuelle konsekvenser af den meddelte ændring af den sikredes syge(for)sikringsforhold og udfylde afsnit B. Kommunen skal returnere det ene eksemplar af blanketten til afsenderen, som bekræftelse på registrering af ændringen. 

OBS: Hvis den udenlandske myndighed lukker en blanket E 106, en blanket 109 eller en blanket E 121 vedrørende en EØS-borger fra Italien, fra et af de 10 nye EU-lande eller fra Schweiz, der bor i kommunen, og kommunen er enig i denne afgørelse, skal kommunen sende den kvitterede blanket E 108 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til registrering. Ministeriet får hermed et grundlag for at vurdere den finansielle balance i mellemstatslige aftaler om afkald på refusion af sygehjælpsudgifter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet returnerer blanketten til afsenderinstitutionen.

ÆNDRET APRIL 2008

 

E 109 - Attest med henblik på registrering af arbejdstagerens eller den selvstændige erhvervsdrivendes familiemedlemmer samt førelse af fortegnelser

 
Anvendes ikke mellem de nordiske lande.
 
Blanket E 109 bruges til medforsikrede familiemedlemmer, der har/tager bopæl i en anden EØS-stat end den, hvor arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er bosat.
 
Blanketten dokumenterer, at et familiemedlem har ret til sygehjælpsydelser på lige fod med andre offentligt syge(for)sikrede i den stat, hvor familiemedlemmet bosætter sig, selvom den ”hovedperson”, hvorfra den pågældende afleder ret til sygehjælp, er omfattet af en anden stats lovgivning. Udgifter til sygehjælp afholdes i princippet af ”hovedpersonens” sikringsstat.
 
Når et familiemedlem, der er registreret på grundlag af en blanket E 109, skal på ophold uden for sin bopælsstat, skal den pågældende medbringe et EU-sygesikringskort udstedt af myndighederne i bopælsstaten. 
 
Udstedelse af blanket E 109
 
Blanket E 109 udstedes til familiemedlemmer ved godtgørelse af familierelation til en person, der som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af dansk social sikring efter EF-forordningens regler.
 
Blanket E 109 udstedes af familiemedlemmets fraflytningskommune eller af ”hovedpersonens” bopælskommune, hvis et familiemedlem aldrig har været bosat i Danmark.
 
Når en kommune skal udstede en blanket E 109, udfyldes afsnit A. Pkt. 2 udfyldes med oplysninger om den ”hovedperson”, hvorfra familiemedlemmet afleder rettigheder, dvs. ægtefællen eller en forælders navn og adresse. Under pkt. 3 anføres navn og eventuelt (den nye) adresse for den, blanketten udstedes til. Pkt. 4 udfyldes kun, såfremt den pågældende flytter til Irland eller Storbritannien. Under pkt. 5 skrives datoen for flytningen til udlandet, eller datoen for ”hovedmandens” indtræden under dansk socialt sikring, fx for en polsk arbejdstager, den dato den pågældende påbegynder beskæftigelse ved en arbejdsgiver i Danmark. Tidspunkt for ophør af blankettens gyldighed angives under pkt. 6.
 
Hver gang en kommune skal udstede en blanket E 109, skal kommunen undersøge, om der allerede er udstedt et EU-sygesikringskort til familiemedlemmet, og om kortets gyldighed udløber efter fraflytningen til udlandet. Hvis dette er tilfældet, skal kommunen inddrage EU-sygesikringskortet.
 
Straks ved ankomsten afleveres 2 eksemplarer af blanketten til sikringsmyndighederne i (den nye) bopælsstat. Disse afgør, om det pågældende familiemedlem kan få ret til sygehjælp i staten som medforsikret familiemedlem. Et eksemplar af blanketten returneres til den danske kommune med angivelse af, at registrering er foretaget eller ikke kan foretages.
 
Modtagelse af blanket E 109
Hvor en dansk kommune modtager en blanket E 109 fra sikringsmyndighederne i en anden EØS-stat, skal bopælskommunen afgøre, om familiemedlemmet kan opnå ret til sygehjælp i Danmark som ”medforsikret familiemedlem”. Som familiemedlem anerkendes en ægtefælle/samlever og børn under 18 år. I bekræftende fald udfylder bopælskommunen det ene eksemplar af blanketten med bekræftelse på, at et familiemedlem er registreret med bopæl og ret til sygehjælp i Danmark (i princippet til udgift for den udenlandske sikringsmyndighed). I det tilfælde skal afsnit B pkt. 10 udfyldes, og de familiemedlemmer, der medforsikres, skal anføres.
 
Hvis et familiemedlem ikke kan betragtes som et ”medforsikret familiemedlem”, fx fordi den pågældende er arbejdstager i Danmark, skal kommunen udfylde afsnit B, pkt. 9.
 
OBS: Det ene af de udfyldte eksemplarer sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til registrering. Ministeriet får hermed et grundlag for at vurdere den finansielle balance i de mellemstatslige aftaler om afkald på refusion af sygehjælpsudgifter.
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse returnerer blanketten til afsenderinstitutionen.

E 112 - Attest om fortsat modtagelse af ydelser fra syge- og moderskabsforsikringen 

Anvendes mellem de nordiske lande. 

Blanketten dokumenterer, at en person af sin hjemlige syge(for)sikring har fået tilladelse til at rejse til en anden EØS-stat for at modtage behandling, typisk sygehusbehandling, i en anden stat, i princippet til udgift for den hjemlige syge(for)sikring. 

Blanket E 112 kan udstedes af de nedenfor nævnte danske myndigheder til EØS-statsborgere, der er dansk socialt sikrede og deres familiemedlemmer

 1. ved henvisning af en patient til højt specialiseret sygebehandling i udlandet - her udskrives E 112 af Sundhedsstyrelsen,
 2. når amterne tilbyder behandling i udlandet for at løse sin sygehusforpligtelse - her udskrives E 112 af amtet,
 3. hvor de maksimale ventetider på behandling af livstruende lidelser ikke kan overholdes - her udskrives E 112 af amtet,
 4. hvor der er mere end 2 måneders ventetid på behandling i Danmark, dog med undtagelse af visse diagnoser, fx psykiatrisk behandling – her udskrives E 112 af amtet,
 5. hvor patienter efter regler om second opinion tilbydes eksperimentel behandling i udlandet, primært ved livstruende kræftsygdom - her udskrives E 112 af Sundhedsstyrelsen, 
 6. i helt særlige undtagelsestilfælde hvor velfærdshensyn retfærdiggør, at en patient kan modtage planlagt behandling under ophold i andre medlemsstater - her udskrives E 112 af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

E 120 - Attest om ret til naturalydelser for pensions- eller renteansøgere og deres familiemedlemmer

Anvendes ikke mellem de nordiske lande. 

Blanket E 120 anvendes til at afbøde eventuelle vanskeligheder ved udredelse af sygehjælp til personer, der har søgt, men endnu ikke fået bevilget en social pension eller tjenestemandspension. Den bruges i det tidsrum, hvor pensionsansøgeren venter på afgørelse om pensionens bevilling. Det betyder, at pensionsansøgeren og dennes familiemedlemmer kan sikres sygehjælp i bopælsstaten i venteperioden. 

Udstedelse af blanket E 120
Til en person der har søgt pension fra Danmark og som flytter til udlandet, udsteder bopælskommunen blanketten i 2 eksemplarer, og afsnit A udfyldes. Pkt. 3, 4, 5 og 6 udfyldes af den institution, som behandler ansøgningen om pension. 

Hvis en ansøger om dansk pension på ansøgningstidspunktet er bosat uden for Danmark, er det Den Sociale Sikringsstyrelse, der udsteder blanketten. 

Pensionsansøgeren afleverer blanketten til syge(for)sikringsmyndighederne i bopælsstaten. Disse registrerer herefter den pågældende og påfører eventuelle medforsikrede familiemedlemmer i afsnit B, pkt. 8 og 9. Et eksemplar af blanketten returneres til den danske kommune/Den Sociale Sikringsstyrelse, som bekræftelse på at registrering er foretaget. 

Modtagelse af blanket E 120
Hvor en dansk kommune modtager en blanket E 120 fra en anden stats syge(for)sikringsmyndigheder, er det bopælskommunen, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt pensionsansøgeren kan registreres med bopæl og sygesikres i Danmark, principielt til udgift for en anden EØS-stat. Bopælskommunen skal udfylde blankettens afsnit B.

Pkt. 7 udfyldes, hvis pensionsansøgeren ikke kan registreres som sygesikret i Danmark, principielt til udgift for en anden EØS-stat, fx hvis pensionsansøgeren er arbejdstager i Danmark. Under pkt. 8 og 9 anføres eventuelle medforsikrede familiemedlemmer. Som familiemedlem anerkendes en ægtefælle/samlever, samt børn under 18 år. Et eksemplar af blanketten returneres til afsenderinstitutionen. 

OBS: Ved modtagelse af en blanket E 120 fra Italien, fra et af de 10 nye EU-lande eller fra Schweiz, skal kommunen returnere blanketten ved at sende denne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til registrering. Ministeriet returnerer herefter blanketten til afsenderinstitutionen.

ÆNDRET APRIL 2008

E 121 - Attest for registrering af pensions- eller rentemodtagere samt førelse af fortegnelser

 
Anvendes ikke mellem de nordiske lande.
 
Blanket E 121 anvendes til personer, der modtager en social pension og/eller en tjenestemandspension fra en EØS-stat, og som har bopæl i en anden EØS-stat, fx danske pensionister, der udvandrer til Spanien.
 
Blanketten anvendes også til medforsikrede familiemedlemmer.
 
Blanketten dokumenterer, at pensionisten har ret til sygehjælp på samme vilkår som offentligt syge(for)sikrede borgere i den stat, hvor den pågældende er bosat, men principielt for den pensionsudbetalende stats regning, dvs. den stat som udsteder blanket E 121.
 
Der gælder særlige regler for, hvilken EØS-stat der skal udstede blanket E 121 til personer, der modtager pension fra flere medlemsstater, jf. vejledningens afsnit 6.8.4. - 6.8.6.
 
Udstedelse af blanket E 121
 
a) dansk pensionist flytter til en anden EØS-stat
Til en person, der modtager pension udelukkende fra Danmark, og som flytter til udlandet, udsteder bopælskommunen blanketten i 2 eksemplarer og afsnit A udfyldes. Der udstedes en blanket E 121 til pensionisten og en blanket E 121 til hvert familiemedlem, der skal medforsikres.
 
Pkt. 1 udfyldes med navnet på den syge(for)sikring, som pensionisten søger optagelse i. Ofte kendes navnet ikke, og punktet står tomt.
 
Pkt. 2 udfyldes med pensionistens navn, fødselsdag og kommende adresse i udlandet, hvis den kendes, og i pkt. 2.5. cpr-nummer.
 
Pkt. 3 og 4 udfyldes af den institution, der udbetaler pensionen. I pkt. 3.1. afkrydses ud for den form for pension, der er tale om. Pkt. 3.2. udfyldes med den dato, fra hvilken pensionen er bevilget.
 
Pkt. 5 udfyldes kun, hvis blanketten vedrører et familiemedlem og udfyldes i givet fald af pensionistens fraflytningskommune.
 
Pkt. 5.1. udfyldes med familiemedlemmets navn, - pkt. 5.2. med fornavne og fødselsdato, - pkt. 5.3. med adressen i udlandet, - pkt. 5.4. med familiemedlemmets cpr-nummer - og pkt. 5.5. med den dato hvor familiemedlemmet flytter.
 
Pkt. 6 -
ved udstedelse af blanketten til en pensionist
Udfyldes af pensionistens fraflytningskommune. Pkt. 6.1. her skrives den 4-cifrede kommunekode, - pkt. 6.2. her afkrydses for ”rubrik 2” og derefter skrives udrejsedatoen – pkt. 6.4. her skrives udrejsedatoen igen (se dog nedenfor ad pkt. 6 - udrejsedato).
 
Pkt. 6 - ved udstedelse af blanketten til en pensionists familiemedlemmer
Udfyldes af pensionistens fraflytningskommune.
 
Blankettens pkt. 1, 2, 3 og 4 udfyldes med data vedrørende pensionisten. Under pkt. 5 anføres data for familiemedlemmet.
 
Under pkt. 6.2 afkrydses ”rubrik 5” og dernæst angives familiemedlemmets udrejsedato – under pkt. 6.4 angives udrejsedatoen igen (se dog nedenfor ad pkt. 6 - udrejsedato).
 
Pkt. 6.6. Hvis der tidligere har været udstedt en blanket E 106, kan udstedelsesdatoen anføres her.
 
Pkt. 6 – Udrejsedato og eventuel inddragelse af EU-sygesikringsbevis
Hver gang en kommune skal udstede en blanket E 121, skal kommunen undersøge, om der allerede er udstedt et EU-sygesikringskort til pensionisten og de medflyttende familiemedlemmer, og om kortets gyldighed udløber efter fraflytningen til udlandet.
Hvis dette er tilfældet, skal kommunen inddrage EU-sygesikringskortet, medmindre kortets gyldighed udløber inden for en kortere frist, der må forventes anvendt til registrering af blanketten E 121 i bopælsstaten. I dette tilfælde kan pensionisten/familiemedlemmet beholde EU-sygesikringskortet, og blanket E 121 udstedes med gyldighed fra den dag kortet udløber, se nedennævnte eksempel.
 
Har et kort fortsat lang gyldighed, skal kommunen inddrage kortet. Kommunen kan i dette tilfælde fx hvis pensionisten skal flytte til Italien, Frankrig eller til Spanien - hvor der kan gå lang tid før pensionisten bliver registreret i den offentlige syge(for)sikring ved blanketten E 121 - udstede en ”Attest, der midlertidigt erstatter EU-sygesikringskortet” for en begrænset periode, således at pensionisten ikke er uden sikring i perioden indtil vedkommende er registreret i bopælsstaten. Samtidig kan kommunen udstede et særligt sundhedskort (OS 01.301) med samme gyldighedsperiode. Blanket E 121 DK udstedes med gyldighed fra den dag, den midlertidige attest udløber, se nedennævnte eksempel.
 
Kommunerne bør opfordre pensionisterne til at søge optagelse i den offentlige syge(for)sikring i den nye bopælsstat, dvs. aflevere E 121 til sikringsmyndighederne i den nye bopælsstat straks efter flytningen.
 
Eksempel:
En dansk folkepensionist flytter den 1. december 2008 til Spanien. Ved flytningen fra Danmark er den pågældende i besiddelse af et EU-sygesikringskort med gyldighed indtil den 1. maj 2013. Kommunen skal derfor inddrage kortet. Kommunen kan dernæst udstede en ”Attest, der midlertidigt erstatter et EU-sygesikringskort” og et særligt sundhedskort (OS 01.301) med gyldighed indtil den 30. april 2009. Samtidig udleveres en blanket E 121 DK til pensionisten med gyldighed fra den 1. maj 2009 anført under pkt. 6.2 og 6.4.
 
Pkt. 8 – udfyldes af fraflytningskommunen.
 
Pensionisten og medforsikrede familiemedlemmer skal aflevere 2 eksemplarer af blanketten til syge(for)sikringen i deres nye bopælsstat. Når disse har registreret pensionisten / eventuelt medforsikrede familiemedlemmer, returneres et eksemplar af hver af de kvitterede blanketter til den danske kommune, som bekræftelse på at registrering er foretaget.
 
Når kommunen modtager blanket E 121 retur fra bopælsstaten, skal blanketten sendes til Sikringsstyrelsen, således at Sikringsstyrelsen altid er bekendt med hvilke danske pensionister og familiemedlemmer, der er syge(for)sikret i en anden EØS-stat, principielt for dansk regning.

b) person bosat i anden EØS-stat, der bliver berettiget til dansk pension
Til en person, der er bosat i en anden EØS-stat, og som bliver berettiget til pension fra Danmark, udstedes blanketten E 121 DK af Sikringsstyrelsen.
 
Modtagelse af blanket E 121 fra en anden EØS-stat
Når en pensionist fra en anden EØS-stat flytter til Danmark, er det den danske tilflytningskommu­ne, der skal tage stilling til om pensionisten/et familiemedlem skal sygesikres i Danmark, i princippet til udgift for en anden EØS-stat. I bekræftende fald skal kommunen kvittere den modtagne blanket E 121.
 
Det er også tilfældet, hvis en person, der bor i Danmark, bliver berettiget til pension fra en anden EØS-stat.
 
Der gælder særlige regler for, hvilken stat der er kompetent for udstedelse og for kvittering for modtagelse af blanket E 121 for pensionister, der modtager pension fra flere EØS-stater, jf. vejledningens afsnit 6.8.4. - 6.8.6.
 
Kommunen skal udfylde blankettens afsnit B.
 
Pkt. 9 - Udfyldes, når registrering afvises, fordi pensionisten/et familiemedlem allerede har ret til sygesikring i Danmark efter EF-reglerne. Dette vil typisk være tilfældet, hvor den pågældende allerede modtager pension fra Danmark eller er arbejdstager eller selvstændig her i landet. At pensionisten/ familiemedlemmet har bopæl i Danmark er ikke i sig selv grundlag for afvisning.
 
I pkt. 9.1. afkrydses enten for pensionist (rubrik 2) eller for familiemedlem (rubrik 5). Der afkrydses i pkt. 9.2. og grunden til afvisningen anføres i pkt. 9.3. (fx pågældende modtager også pension fra Danmark).
 
Hvis pensionisten skal registreres, udfyldes pkt. 10. I pkt.10.1 afkrydses enten for pensionist (rubrik 2) eller for familiemedlem (rubrik 5). - I pkt. 10.2. anføres den dato som er anført i pkt. 6.2. og 6.4., hvis denne dato er identisk med datoen for ret til sygesikring (registrering i folkeregistret) i Danmark. Hvis datoen i pkt. 3.2. (dato for opnåelse af ret til pension) ligger efter datoen for ret til sygesikring i Danmark, skrives datoen for pensionsretten (pkt. 3.2.).
 
Pkt. 12 - Udfyldes af den danske bopælskommune.
 
OBS: Det ene af de udfyldte eksemplarer sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til registrering. Ministeriet får hermed et grundlag for at vurdere den finansielle balance i de mellemstatslige aftaler om afkald på refusion af sygehjælpsudgifter, jf. vejledningens afsnit X. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse returnerer blanketten til afsenderinstitutionen.

E 124 – Begæring om begravelseshjælp

Kan anvendes mellem de nordiske lande.

Blanket E 124 kan bruges til ansøgning om begravelseshjælp fra den kompetente stat. Efterladte kan søge om begravelseshjælp, selvom dødsfaldet er indtruffet i en anden EØS-stat end den kompetente stat, og selv om de efterladte ikke bor i den kompetente stat. 

Udfyldelse af blanketten
Hvor begravelseshjælp skal ydes af Danmark, eksempelvis efter danske pensionister bosat i en anden EØS-stat, udfyldes en blanket E 124 af ansøgeren, og blanketten sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet sammen med en kopi af dødsattesten. Ministeriet sender herefter ansøgeren en vejledning om betingelserne for at modtage begravelseshjælp fra Danmark. Beregning og udbetaling af begravelseshjælp foretages af ministeriet. 

Hvis begravelseshjælp skal søges fra en anden EØS-stat, kan en blanket E 124 rekvireres i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På blankettens bagside er der for hver EØS-stat oplyst, hvilke attester der skal følge med blanketten, når den sendes til den kompetente institution. Er den kompetente institution ikke bekendt, kan ministeriet forestå videresendelse til den kompetente institution.

E 125 - Individuel opgørelse over de faktiske udgifter 

Kan anvendes mellem de nordiske lande.

Blanket E 125 bruges til refusion af faktiske sygehjælpsudgifter mellem EØS-staterne. Refusion kommer dog kun på tale, i det omfang der ikke mellem to EØS-stater er indgået en aftale om, at der gives afkald på refusion. 

Der foretages mellemstatslig afregning af udgifter til sygehjælp ydet i Danmark ved forevisning af et EU-sygesikringsbevis/E 111 af sikrede fra følgende lande:

Cypern, Estland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og Schweiz.

Ved ydelse af behandling i Danmark til sikrede, der ved en blanket E 112 er henvist til behandling her i landet, udstedes der en regning for behandlingen af sikrede fra følgende lande:

Andre nordiske lande, Cypern, Estland, Grækenland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og Schweiz.  

Udstedelse af blanket E 125
Hvor Danmark skal have refunderet sygehjælpsudgifter for sikrede fra ovennævnte lande, som har modtaget behandling under ophold her i landet, udfyldes en blanket E 125 af amtskommunen i det elektroniske indberetningssystem, jf. vejledningen, der ligger som hjælpesider til det elektroniske indberetningssystem,
http://e125.sst.dk

To gange årligt skal amtskommunerne frigive de opsamlede E 125-blanketter til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvorefter ministeriet afkræver ovennævnte lande de samlede refusionsbeløb.

E 126 - Fastsættelse af refusionstakster for naturalydelser 

Kan anvendes mellem de nordiske lande.

Blanket E 126 bruges til at indhente oplysning om størrelsen af et eventuelt tilskud fra syge(for)sikringen i en EØS-stat, hvor den sikrede har modtaget og betalt for sygehjælp, og hvor refusion af udgifterne først søges, efter at den sikrede er vendt tilbage til sin hjemstat. 

Gennemførelsen af refusionen afhænger af, hvilken refusionsaftale der er indgået med opholdsstaten.

Modtagelse af blanket E 126
A. Udenlandsk sikret behandlet under ophold i Danmark

 1. Afregning i forhold til sikrede fra Cypern, Estland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig eller Schweiz. 

  En udenlandsk sikret person, som fx ikke har medbragt et EU-sygesikringsbevis/blanket E 111 til Danmark, og derfor er blevet afkrævet betaling for en behandling, kan søge refusion via sin hjemlige syge(for)sikring. 

  Fra den sikredes syge(for)sikring modtager Indenrigs- og Sundhedsministeriet en blanket E 126, hvor afsnit A er udfyldt. Blanketten sendes til amtskommunen, som beregner refusionsbeløbet ud fra, hvad en dansk sikret i sygesikringsgruppe 1 ville have fået refunderet. Beløbet noteres under pkt. 9, og et eksemplar af blanketten returneres til den udenlandske syge(for)sikring, som herefter udbetaler beløbet til den sikrede.
   
 2. Afregning i forhold til sikrede fra Frankrig, Grækenland, Irland, Luxembourg eller Storbritannien.   

  Refusionen gennemføres, som anført ovenfor under pkt. A, 1., dog skal amtskommunen foruden at oplyse refusionsbeløbet til den udenlandske syge(for)sikring tillige fremsende beløbet i hver enkelt sag. 

  For luxembourgske sikrede skal refusionsbeløbet sendes til: Union Des Caisses De Maladie, 125, Rte d’Esch, L-1471 Luxembourg.

  For britisk sikrede skal refusionsbeløbet sendes direkte til den sikredes adresse.
 3. Afregning i forhold til sikrede fra et andet nordisk land, Nederlandene (Holland) eller Belgien. 

  For nordisk sikrede skal amtskommunen alene oplyse refusionsbeløbet og returnere blanket E 126 til den under punkt 7 nævnte institution, der herefter udbetaler beløbet direkte til den sikrede.  De originale bilag skal opbevares i amtet, da den endelige afregning påhviler amterne.

  For belgisk sikrede skal amtskommunen alene oplyse refusionsbeløbet og returnere blanket E 126 via Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De originale bilag skal opbevares i amtet. Ministeriet tager en kopi af amtets svar, og returnerer blanketten til Belgien. Refusionsbeløbet udbetales herefter af den kompetente belgiske myndighed til den sikrede. 

  Én gang om året vil amterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtage en liste over de af amtet oplyste refusionsbeløb ved behandling af sikrede fra andre nordiske lande eller Belgien. Listerne fremsendes til amternes godkendelse. 

  Når listerne eventuelt påført bemærkninger fra amterne er godkendt af de ansvarlige myndigheder i de nordiske lande eller Belgien, modtager ministeriet de endelige lister fra de udenlandske ansvarlige myndigheder, hvorefter et samlet refusionsbeløb udbetales af ministeriet. Ministeriet opkræver derefter refusionsbeløbene i amterne.

  For nederlandsk sikrede skal amtskommunen alene oplyse refusionsbeløbet og returnere blanket E 126 til den under pkt. 7 nævnte institution, der herefter udbetaler beløbet direkte til den sikrede. Ved årets udgang opgør hvert enkelt amt herefter, hvor meget de samlede oplyste refusionsbeløb andrager. En liste med navn, fødselsdato og refusionsbeløb for hver enkelt patient udfærdiges, hvorefter amtet sender denne liste og det samlede refusionsbeløb til Nederlandene. 

Udstedelse af blanket E 126

B. Dansk sikret behandlet under ophold i udlandet

 1.  Sygehjælp modtaget under ophold i Belgien, Cypern, Estland, Finland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederlandene (Holland), Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig eller Schweiz. 

  En dansk sikret, som ikke har modtaget refusion under opholdet i ovennævnte stater, kan få hjælp hertil af sin danske bopælskommune. Bopælskommunen skal udfylde 2 eksemplarer af blanket E 126, afsnit A og sende blanketterne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet bilagt de originale regninger og kvitteringer, samt oplysning om den sikredes adresse og bankkonto, hvortil en eventuel refusion kan anvises. Indenrigs- og Sundhedsministeriet sender herefter materialet til den kompetente udenlandske myndighed. 

  Når blanket E 126 modtages retur, er størrelsen af et eventuelt refusionsbeløb oplyst under pkt. 9. Ministeriet omregner dette til danske kroner, anviser beløbet til den sikredes konto og orienterer den sikrede herom. Hvis det under pkt. 9 er anført, at der ikke er refusion, vil dette være begrundet under pkt. 10. Ministeriet orienterer herefter den pågældende om afslaget.

  Hvis der har været tale om behandling i Tyskland, kan blanket E 126 med bilag sendes direkte til Deutsche Verbindungsstelle. Hvis blanket E 126 returneres til kommunen, skal blanketten med bilag sendes videre til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der udbetaler et evt. refusionsbeløb.

  Hvis der har været tale om behandling i et andet nordisk land, kan kommunen tilsvarende sende blanketE 126 med bilag direkte til kontaktorganet. Også i dette tilfælde skal refusionsbeløbet betales til den sikrede af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
 2. Sygehjælp modtaget under ophold i Frankrig, Grækenland, Irland, Luxembourg eller Storbritannien. 

  Hvor en dansk sikret har haft udgifter til sygehjælp under ophold i ovennævnte stater, kan den danske bopælskommune hjælpe med at søge refusion. Kommunen udfylder to eksemplarer af blanket E 126, afsnit A og fremsender blanketterne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet bilagt de originale regninger og kvitteringer, samt oplysning om den sikredes adresse og bankkonto, hvortil en eventuel refusion kan anvises. Ministeriet sender herefter blanketterne samt bilagene til opholdsstaten.

  Fra opholdsstaten modtager ministeriet blanketten retur, og under pkt. 9 er refusionsbeløbet anført. Refusionsbeløbet kan først anvises til den sikrede, når ministeriet har modtaget beløbet fra opholdsstaten. Hvis det under pkt. 9 er anført, at der ikke er refusion, vil dette være begrundet under pkt. 10. Ministeriet orienterer herefter den pågældende om afslaget.

E 127 - Individuel opgørelse over de månedlige fikserede beløb 

Anvendes ikke mellem de nordiske lande. Bruges ikke af amter og kommuner.

Blanketten modtages i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og er en regning for de gennemsnitsudgifter, som Danmark skal betale for danske sikrede pensionister, der har bopæl og er offentligt syge(for)sikret i en anden EØS-stat til udgift for Danmark. Disse pensionister har modtaget en blanket E 121 udstedt af en kommune eller af Den Sociale Sikringsstyrelse. 

Blanketten bruges også ved opkrævning af gennemsnitsudgifter, som Danmark skal betale for familiemedlemmer til dansk sikrede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, der har bopæl og er offentligt syge(for)sikret i en anden EØS-stat til udgift for Danmark. Disse familiemedlemmer har modtaget en blanket E 109 udstedt af en kommune.  

På blanketten E 127 er oplyst det antal måneder, pensionisten/familiemedlemmet har været tilmeldt en udenlandsk syge(for)sikring, og for hvilke måneder Danmark skal betale sygehjælpsudgifter. 

Danmark modtager E 127 blanketter fra Cypern, Estland, Frankrig, Grækenland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn og Schweiz, da der ikke er aftalt refusionsafkald vedrørende pensionister og familiemedlemmer med disse stater.


 


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |