Skip navigation


1. Indledning


 

1.1. Vejledningens indhold

Vejledningen indeholder en beskrivelse af forordningernes anvendelsesområde, personkredsen samt reglerne for, hvilken stats lovgivning en person er omfattet af.

Dernæst følger vejledende bemærkninger om de behandlingsrettigheder ved sygdom, svangerskab og fødsel, som er omtalt i forordningens afsnit III, kapitel 1 om sygdom og moderskab, og gennemførelsesforordningens afsnit IV, kapitel 1 og 2, og samtidig beskrives hvilke blanketter og beviser, der skal anvendes. I bilag 1 er omtalt, hvorledes de enkelte blanketter bruges, på hvilket grundlag blanketterne kan udstedes, og hvorledes disse skal udfyldes ved udstedelsen og modtagelsen.

Endvidere indeholder vejledningen nogle bemærkninger om ydelser ved dødsfald, dvs. begravelseshjælp, som er omtalt i forordningens afsnit III, kapitel 5, og gennemførelsesforordningens afsnit IV, kapitel 5.

I afsnit XI og XII omtales reglerne i den ny Nordisk Konvention om Social Sikring, og anvendelsen af Eblanketter og N-blanketter samt beviser mellem de nordiske lande.

I afsnit XIII omtales aftalen mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed for personer.

1.2. Omfattet dansk sundhedslovgivning


Forordningens afsnit III, kapitel 1 og 5, omfatter en persons rettigheder efter følgende danske sundhedslove:

Lov om offentlig sygesikring Lov om sygehusvæsenet Lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp.

1.3. Den offentlige rejsesygesikring


I tilfælde af sygdom under ferierejse i EØS-stater og Schweiz (men ikke i de nordiske lande og Storbritannien) anvendes overvejende den offentlige rejsesygesikring, der administreres af Europæiske Rejseforsikring A/S. Dels fordi rejsesygesikringen giver en bedre sikring end sikringen via EF-reglerne (rejsesygesikringen omfatter fx lægeordineret hjemtransport, hvilket ikke er dækket af EF-reglerne). Dels fordi det ved flere af aftalerne med de øvrige EØS-stater om afkald på refusion af sygehjælpsudgifter er forudsat, at udgifter til sygehjælp til danske sikrede primært dækkes af Danmark via rejsesygesikringen.

Rejsesygesikringen dækker personer, som er omfattet af den danske sygesikring og som har et almindeligt gult sygesikringsbevis, et særligt legitimationsbevis (medmindre dækning af rejsesygesikringen er undtaget) eller et rejsesygesikringsbevis.

Den offentlige rejsesygesikring dækker udgifter til lægehjælp, lægeordineret medicin og sygehusbehandling på almindelig sygehusklasse, lægeordineret hjemtransport m.m. ved akut sygdom eller tilskadekomst under den første måned af en ferie- eller studierejse i Europa.

Rejser, hvori der på nogen måde indgår erhverv, er ikke omfattet af den offentlige rejsesygesikring.

Den offentlige rejsesygesikring dækker typisk ikke udgifter til behandling, hvis man med rimelighed kunne for-vente, at sygdommen ville medføre et behov for behandling under udenlandsopholdet. Dette omfatter også en kronisk sygdom/eksisterende lidelse. Sikrede, der har en kronisk sygdom/eksisterende lidelse kan om nødvendigt anmode Europæiske Rejseforsikring A/S om et forhåndstilsagn om, at udgifter i forbindelse med eventuel behandling af den kroniske sygdom/eksisterende lidelse er dækket af den offentlige rejsesygesikring under rejse til udlandet.

Hvis udgifter i forbindelse med behandling af en kronisk sygdom/eksisterende lidelse ikke er dækket af den offentlige rejsesygesikring, kan den sikrede anvende EF-reglerne under rejsen, også i den første måned af en ferie- eller studierejse.

Sammenfattende kan det fastlægges, at EF-reglerne kan anvendes ved

  1. rejser, der ikke er dækket af den offentlige rejsesygesikring, eller
  2. behandlingstilfælde, der ikke er dækket af den offentlige rejsesygesikring – fx behandling af en kronisk sygdom/eksisterende lidelse.

Nærmere oplysning om rejsesygesikringens dækningsområde m.v. findes i pjecen "Rejsesygesikringen" udgivet af Sygesikringens Forhandlingsudvalg m.fl. Pjecen findes på Amtsrådsforeningens hjemmeside: http://www.arf.dk/Sundhed/Sygesikring/Rejsesygesikring.htm

Ved rejser i de øvrige nordiske lande og i Storbritannien skal et sygdomstilfælde i første omgang dækkes efter de internationale regler. I tilfælde hvor hjælp efter disse regler ikke er så omfattende som efter rejsesygesikringen, kan der ydes supplerende hjælp efter rejsesygesikringen. Fx kan en eventuel egenbetaling, der påhviler en person i kraft af de internationale regler, søges dækket af rejsesygesikringen.

1.4. Hjemtransport

Som omtalt ovenfor dækker den offentlige rejsesygesikring udgifter ved lægeordineret hjemtransport, herunder også lægeordineret rejseledsager og hjemtransport ved dødsfald. Efter arbejdsskadeloven kan der under visse betingelser ydes hjemtransport i forbindelse med en arbejdsulykke i udlandet. Ved sygdom under ophold i et andet nordisk land kan endvidere dækkes merudgifter ved hjemtransport som følge af sygdommen, jf. afsnit 11.4.

Herudover er der ikke i anden dansk lovgivning eller ved andre internationale aftaler fastsat regler om dækning af udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom. Personer, der tager ophold i udlandet, men forbliver sygesikret i Danmark, bør - i det omfang det er muligt - informeres herom, således at de kan overveje at tegne en forsikring, der dækker transport til Danmark i forbindelse med alvorlig sygdom/ulykkestilfælde.

 


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |