Skip navigation


3. Opnåelse af ret til sygehjælp


 

3.1. Sammenlægningsprincippet - 1408, art. 18 og 574, art. 15 og 16

Hvis en stats lovgivning indeholder bestemmelser om, at en vis forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælstid skal være optjent for at opnå ret til en ydelse i staten, skal forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, som er optjent i en anden EØS-stat, medregnes ved optagelse i statens sikringssystem.

Sammenlægningsprincippet fører til, at sikrede, der flytter fra en EØS-stat til en anden EØS-stat, normalt ikke har ventetid ved optagelse i syge(for)sikringen i den stat, de flytter til. Sammenlægningsprincippet anvendes også for sikrede, der skifter sikringsstat, fordi de får arbejde i en anden EØS-stat.

Bestemmelser om sammenlægning af perioder for at opnå ret til en ydelse kendes inden for både sygesikrings- og sygehusloven, hvor der er en ventetid på 6 uger fra tilflytningen til Danmark, før en person opnår ret til alle ydelser ifølge disse love. For en grænsearbejder, der får beskæftigelse i Danmark, men som bevarer bopæl i en anden EØS-stat, regnes de 6 ugers ventetid fra ansættelsesdatoen/datoen for etablering af selvstændig virksomhed i Danmark.

Bemærk at EF-forordningen alene koordinerer offentlige sundhedsydelser. Private sygeforsikrede er ikke omfattet af EF-forordningens regler eller andre mellemstatslige sikringsaftaler. Private sygeforsikrede fx fra Tyskland vil derfor have 6 ugers ventetid ved optagelse i den danske sygesikring.

3.1.1. Blanketter


Dokumentation for sikringsperioder, der er optjent i en anden EØS-stat, gives ved at myndighederne i den stat, hvis sikring en person senest har været omfattet af, udsteder en blanket E 104. Blanketten afleveres til syge(for)sikringsmyndighederne i den stat, en person flytter til, eller hvori den pågældende har fået arbejde. I Danmark afleveres blanketten til/udstedes blanketten af den sikredes bopælskommune. For personer, der ikke har bopæl i Danmark, afleveres blanketten til/udstedes blanketten af den pågældendes beskæftigelseskommune.

Blanket E 104 kan således også udstedes i de tilfælde, hvor en dansk sikret person får arbejde i en anden EØS-stat, og derfor skal optages i denne stats sociale sikringsordning efter EF-reglerne, selvom den pågældende ifølge dansk lovgivning fortsat anses for at have bopæl og dermed være sygesikret i Danmark. Det kan fx være en grænsearbejder, som får arbejde i Tyskland, men bevarer bopælen i Danmark.


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |