Skip navigation


5. Sygehjælpsrettigheder ved ophold uden for den kompetente stat


 

5.1. Statsborgere, der opholder sig uden for den kompetente stat - 1408, art. 22, stk. 1, litra a, 22a og 574, art. 21 og 23

En statsborger, der er syge(for)sikret i én EØS-stat og dennes medforsikrede familiemedlemmer, har under ophold i en anden EØS-stat ret til den sygehjælp, som ”fra et medicinsk synspunkt bliver nødvendig under et ophold på en anden medlemsstats område, under hensyntagen til ydelsernes art og opholdets forventede varighed. Dette betegnes i denne vejledning som behovsbestemt sygehjælp.

Betegnelsen ”under ophold” betyder, at opholdet skal være af midlertidig karakter (højst 1 år), fx erhvervsmæssigt ophold, studie- eller praktikophold, ferie, familiebesøg, au pair ophold eller lignende.

Denne regel kan ikke anvendes, når en person bliver forsikret som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i opholdsstaten, idet den pågældende dermed skifter kompetent stat og omfattes af den sociale lovgivning i den ny beskæftigelsesstat.

Retten til behovsbestemt sygehjælp indebærer, at personer, der har en bestående eller kronisk lidelse, kan få en kontrolundersøgelse e.l., der bliver nødvendig under et ophold. Man kan derimod ikke udskyde en nødvendig behandling og tage til udlandet med det formål at få behandling.

For så vidt angår gravides rettigheder er Indenrigs- og Sundhedsministeriet af den opfattelse, at en gravid kvinde, der er forsikret i en anden medlemsstat, under et ophold i Danmark har ret til ydelser i forbindelse med graviditet og fødsel på samme vilkår som dansk forsikrede kvinder, men der skal foretages en afvejning af det medicinske behov for ydelser under hensyn til længden af den gravide kvindes ophold i landet. Dette har særlig betydning for vurderingen af behovet for graviditetsundersøgelser under ophold i landet. En gravid kvinde, der er på 1-2 ugers besøg i landet, vil typisk ikke have behov for (ikke-akutte) graviditetsundersøgelser, me-dens en kvinde, der skal være 2-3 måneder i landet, typisk vil have behov for (ikke-akutte) graviditetsundersøgelser. Vurderingen af behovet afhænger dog også af, hvornår i graviditetsforløbet kvinden opholder sig i landet.

Kun i de tilfælde, hvor det kan godtgøres, at en gravid kommer til Danmark alene med det formål at nedkomme her, kan der stilles krav om kaution, dvs. en blanket E 112 fra kvindens forsikringsstat, såfremt kvinden ønsker udgifterne til undersøgelse og fødsel dækket af sin offentlige syge(for)sikring, jf. afsnit VII. Det faktum at en gravid kommer til Danmark for at tilbringe en del af sin barselsorlov her, indebærer efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke, at formålet med opholdet er at nedkomme her. Da der er tale om en undtagelsesregel, må der forventes skærpede krav til godtgørelsen af, at formålet med opholdet i landet er at modtage medicinske ydelser.

For så vidt angår ret til fri abort under et midlertidigt ophold i Danmark, er Indenrigs- og Sundhedsministeriet af den opfattelse, at en kvindes ønske om en abort under et ophold i Danmark, ikke kan betragtes som ”medicinsk nødvendig behandling”. Hvis udgifterne til en sådan abort ønskes dækket af den offentlige syge(for)sikring må kvinden henvises til at søge kaution fra sin forsikringsstat (E 112) til gennemførelse af aborten under ophold i Danmark, jf. afsnit VII.

Opmærksomheden henledes på, at efter § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1193 af 7. december 2004 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. kan opholdsamtskommunen yde sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. til personer, der ikke har bopæl her i landet, når det under de foreliggende omstændigheder ikke skønnes rimeligt at henvise patienten til behandling i hjemlandet.

Bestemmelsen vil undtagelsesvis kunne anvendes i forbindelse med abort til kvinder fra andre EØS-stater.

Behovet for en given behandling skal opstå, mens man er i landet. Der kan således først tages stilling til et behov for en given behandling, når man opholder sig i landet.

Af kapacitetsgrunde skal nogle livsnødvendige behandlinger, som kun kan ydes på specialiserede medicinske afdelinger og/eller af specialiseret personale og/eller med specialudstyr, dog aftales mellem den sikrede/det behandlende sygehus i hjemlandet og det relevante sygehus eller myndighederne i opholdslandet i god tid forud for afrejsen. Dette gælder for tiden for dialyse- og oxygenbehandling, jf. Afgørelse 196/2004, der er optrykt som bilag 5.

Behandling gives på samme vilkår som til opholdsstatens borgere. Hvis borgerne i opholdsstaten selv skal betale en andel af udgifterne til lægebehandling, hospitalsindlæggelse, medicin m.v., gælder disse vilkår også for borgere fra andre EØS-stater.

I praksis betyder ovennævnte følgende:

5.1.1. Ophold i Danmark


En person, der er syge(for)sikret i en anden EØS-stat, har under midlertidigt ophold i Danmark ret til behovsbestemt lægehjælp, sygehusbehandling, tandlægebehandling, medicin m.m. Den pågældende har ret til ydelser efter sygesikringsloven på samme vilkår som en dansk gruppe 1-sikret.

Den pågældende kan henvende sig til læger, tandlæger m.v., som har overenskomst med den offentlige sygesikring. Behandling hos en speciallæge, fysioterapeut m.fl. forudsætter i visse tilfælde henvisning fra en alment praktiserende læge. Er disse betingelser ikke opfyldt, har sygesikringen ikke pligt til at refundere sygehjælpsudgifterne.


5.1.1.1. Dokumentation


Dokumentation for at en person har ret til sygehjælp under ophold uden for den kompetente stat, gives ved et EU-sygesikringsbevis (European Health Insurance Card – EHIC) eller ved en attest, der midlertidigt erstatter EU-sygesikringsbeviset. Det fremgår af beviset, hvor længe personen har disse rettigheder.

Visse EØS-stater udsteder frem til den 1. januar 2006 fortsat blanket E 111, og der kan i en overgangsperiode stadig være gyldige E 128 blanketter. Disse blanketter dokumenterer også en persons ret til behovsbestemt sygehjælp under midlertidigt ophold uden for den kompetente stat.

Familiemedlemmer, der ikke bor sammen med den sikrede, men er bosat i en anden EØS-stat, skal have dokumentationen fra myndighederne i familiemedlemmernes bopælsstat.

Pensionister, der er bosat i en anden EØS-stat end den, hvorfra de får en pension, skal have dokumentationen fra myndighederne i pensionistens bopælsstat.

EU-sygesikringsbeviset anvendes ikke mellem de nordiske lande, jf. afsnit XI, eller mellem Danmark og Storbritannien. For britiske statsborgere fra Storbritannien og Nordirland, samt øen Man er forevisning af et United Kingdom-pas tilstrækkeligt som dokumentation for ret til sygehjælp i Danmark. Britisk statsborgerskab i Fællesskabets forstand tilkendegives ved, at indehaveren på passets side 2 er angivet som: British Citizen.


5.1.2. Ophold uden for Danmark

Til statsborgere i en EØS-stat og deres familiemedlemmer, der er socialt sikrede herunder også sygesikrede i Danmark, og som tager ophold (i højst 1 år) i en anden EØS-stat, skal Danmark som den kompetente stat udstede et EU-sygesikringsbevis som dokumentation for ret til behovsbestemt sygehjælp under opholdet. Det skal understreges, at Danmark ikke er kompetent stat for personer, som er socialt sikret i en anden EØS-stat, fx en grænsearbejder, der arbejder i Tyskland, men bor i Danmark.
5.1.2.1. Dokumentation
EU-sygesikringsbeviset udstedes af den sikredes bopælskommune. Hvis opholdet i en anden EØS-stat skal vare så længe, at den pågældende frameldes folkeregistret, og det danske gule sygesikringsbevis derfor inddrages, skal den pågældende samtidig have et særligt legitimationsbevis (OS 01.301) til at dokumentere sin ret til sygesikringsydelser samt sygehusbehandling og fødselshjælp under ophold i Danmark.

For dansk socialt sikrede (og medforsikrede familiemedlemmer), der ikke har bopæl i Danmark, udstedes EUsygesikringsbeviset af den kommune, der har udstedt det særlige legitimationsbevis (OS 01.301) til den sikrede.

Om udstedelse af EU-sygesikringsbevis til grænsearbejderes familiemedlemmer, se afsnit 4.5.

EU-sygesikringsbeviset anvendes ikke mellem de nordiske lande, jf. afsnit XI, eller mellem Danmark og Storbritannien.

I Storbritannien er det tilstrækkeligt at vise et dansk pas som dokumentation for ret til sygehjælp (hvilket også gælder for danske statsborgere under ophold på øen Man). Til statsborgere fra andre EØS-stater, der er socialt sikrede herunder også sygesikrede i Danmark, bør der dog udstedes et EU-sygesikringsbevis til eventuel brug ved ophold i Storbritannien eller i Nordirland.

EU-sygesikringsbeviset udstedes normalt med gyldighed for 1 år, medmindre der er en konkret formodning for, at den sikrede vil være dansk sikret i kortere tid, fx fordi den pågældende alene er sæsonarbejder i Danmark. Et EU-sygesikringsbevis kan på den anden side også udstedes flere år i træk, når blot betingelserne for udstedelse af beviset er opfyldt, på det tidspunkt hvor der på ny anmodes om et bevis.

Sygehjælpsdækning i medfør af EF-reglerne kommer i anden række i forhold til rejsesygesikringens regler, dog ikke ved rejser inden for de nordiske lande og i Storbritannien, jf. afsnit 1.3.

For personer, der er sygesikret i Danmark, vil udstedelse og anvendelse af EU-sygesikringsbeviset således især komme på tale ved rejser, der ikke er dækket af den offentlige rejsesygesikring, dvs. ved

  • ferie- og studierejser af mere end 1 måneds varighed xerhvervsrejser og ved udstationering i op til 1 år, se afsnit 5.2
  • studieophold og ulønnet praktikophold i op til 1 år, se afsnit 6.1 og 6.3 x arbejdssøgning i en anden EØS-stat, se afsnit 6.9 xau pair ophold i op til 1 år, se afsnit 6.7.

Endvidere kan danske sikrede, der ikke kan få dækket udgifter til behandling af en kronisk lidelse/eksisterende sygdom under den offentlige rejsesygesikring, have nytte af et EU-sygesikringsbevis, der udstedes fra afrejsen fra Danmark.

5.2. Særligt om erhvervsrejser og udstationering i op til 1 år

Hvis man skal arbejde i en anden EØS-stat for en dansk arbejdsgiver, skal kommunen se dokumentation for, at man er omfattet af dansk social sikring under opholdet, før EU-sygesikringsbeviset kan udstedes. Der henvises til Bilag 1 - Blanketvejledning.

 

 


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |