Skip navigation


7. Sygehjælp til sikrede der rejser for at få behandling i udlandet


 

7.1. Tilladelse til at få behandling i udlandet - 1408, art. 22, stk. 1, litra c, art. 22, stk. 2 og 574, art. 22 og 23

En statsborger, der er socialt sikret i en EØS-stat, kan få en tilladelse fra syge(for)sikringen i sin sikringsstat til at rejse til en anden EØS-stat for dér at modtage lægelig behandling, der betales af den sikredes syge(for)sikring. Tilladelsen gives på en blanket E 112.

Denne ret tilkommer også den sikredes familiemedlemmer. Til familiemedlemmer, der ikke er bosat i samme stat som den sikrede, gives tilladelsen af myndighederne i familiemedlemmernes bopælsstat. Tilsvarende skal pensionister, der er bosat i en anden medlemsstat, end den hvorfra de modtager pension, og som er optaget i bopælsstatens syge(for)sikring ved en blanket E 121, have tilladelsen fra myndighederne i pensionistens bopælsstat.

I Danmark anvendes bestemmelserne i EF-forordning 1408/71 i forbindelse med

  • a) amternes henvisning af patienter til behandling i udlandet,
  • b) Sundhedsstyrelsens henvisning af patienter til højt specialiseret behandling i udlandet, eller til eksperimentel behandling efter særlig vurdering,
  • c) helt særlige undtagelsestilfælde, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet giver tilladelse til, at en borger kan modtage en nærmere fastlagt behandling under ophold i en anden EØS-stat.

Ad a) og b) henvises til de nærmere regler, fastsat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1193 af 7. december 2004 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v.

Ad c) bemærkes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan give tilladelse til, at en statsborger, der er socialt sikret herunder også sygesikret i Danmark, kan modtage en given behandling under et ophold i en anden EØS-stat. Ved vurderingen af om en tilladelse bør gives, lægges der vægt på, om der foreligger helt særlige velfærdshensyn i den konkrete sag, der begrunder, at den sikrede er i en anden EØS-stat, når den pågældende har behov for en given behandling.

Ministeriet har således udstedt blanket E 112 til danske sikrede (udsendte arbejdstagere), der er bosat i Luxembourg. Blanketten er udstedt i tilfælde, hvor sygesikringsmyndighederne i Luxembourg ville have udstedt en blanket E 112 til egne sikrede til behandling i Tyskland eller Belgien, fordi Luxembourg har et begrænset behandlingstilbud inden for sit eget sundhedsvæsen. Danske sikrede er berettigede til at rejse til Danmark for at få behandling, men det var i de pågældende tilfælde mere hensigtsmæssigt at få behandlingen i nærheden af deres bopæl.

7.1.1. Blanketter


I de under a) nævnte tilfælde udstedes blanketten af den sikredes bopælsamtskommune/sygehuset. I de under b) nævnte tilfælde udstedes blanketten af Sundhedsstyrelsen.

I de under c) nævnte særtilfælde udstedes blanketten af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

En ansøgning om tilladelse til behandling i en anden EØS-stat skal søges inden afrejsen til udlandet, og altid før en behandling ydes. En tilladelse kan ikke gives tilbagevirkende kraft, hvorfor tilladelsen kun kan dække kommende behandling.

I de under c) nævnte tilfælde, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet tager stilling til en ansøgning om en tilladelse til behandling i en anden EØS-stat, skal ansøgningen indeholde oplysning om

  1. ansøgerens navn, personnummer og eventuel adresse i Danmark,
  2. anledningen til opholdet i udlandet,
  3. hvor længe den pågældende skal opholde sig i udlandet,
  4. en erklæring fra den behandlende læge hvori oplyses diagnose, samt hvilken behandling, der er behov for under udenlandsopholdet,
  5. opholdsadresse i udlandet, samt eventuelt navn og adresse for det udenlandske behandlingssted, der skal være tilknyttet den offentlige syge(for)sikring.

Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |