Skip navigation


9. Manglende dokumentation, registrering i bopælstaten og underetningsregler


 

9.1. Rekvirering af manglende blanketter - 574, art. 17, stk. 1

Hvis en person ikke medbringer en fornøden blanket/et EU-sygesikringsbevis til bopæls- eller opholdsstedet, kan dette steds myndigheder rekvirere blanketten/beviset, ved at sende en blanket E 107 til den kompetente myndighed. Visse myndigheder anvender blanket E 001 i stedet for en blanket E 107.

9.2. Registrering i bopælsstaten - 574, art. 17, 19a, 27, 28, 29 og 30

Hvor en person modtager en blanket, som skal anvendes til at dokumentere, at den pågældende og eventuelle familiemedlemmer har ret til sygehjælp i bopælsstaten for den kompetente stats regning, bør den pågældende straks aflevere blanketten til syge(for)sikringen i bopælsstaten for at blive registreret dér. Dette gælder for blanketterne E 106, E 109, E 120 og E 121. 

9.3. Ophør af rettigheder - 574, art. 17, stk. 2 og 8 m.fl.

Personer, som har rettigheder ifølge forordningen, har pligt til at underrette myndighederne i den kompetente stat eller i bopælsstaten om enhver forandring i deres forhold, som berører deres rettigheder, fx opgivelse eller ændring af et beskæftigelsesforhold eller ændring af bopælsstat.

Myndighederne i den kompetente stat og bopælsstaten er gensidigt forpligtet til at udveksle oplysninger og til at samarbejde i øvrigt med henblik på korrekt anvendelse af forordningen.

Myndighederne i den kompetente stat er således forpligtet til at underrette syge(for)sikringen i en persons bopælsstat om ændringer, som indebærer, at den pågældende ikke længere har ret til sygehjælp i bopælsstaten til udgift for den kompetente stat. Hertil benyttes blanket E 108.

Eksempel: En spansk sømand har været beskæftiget på et skib, der sejler under dansk flag, og den danske rederikommune har derfor udstedt en blanket E 106 til syge(for)sikringen af den pågældende og dennes familie, der bor i Spanien. Hvis den pågældende ophører med at sejle på et skib under dansk flag, skal kommunen annullere den udstedte blanket E 106 over for de spanske myndigheder, ved hjælp af en blanket E 108.

En meddelelse fra en udenlandsk myndighed (en blanket E 108) om ophør af ret til sundhedsydelser i Danmark, principielt til udgift for en udenlandsk myndighed, skal kvitteres af den pågældendes danske bopælskommune. Dette kan fx vedrøre en udenlandsk pensionist, der er bosat i Danmark, men som afgår ved døden eller flytter til en anden EØS-stat.

Om udstedelse og kvittering af en blanket E 108, se Bilag 1 – Blanketvejledning. 

9.4. Underretningspligter

Med virkning fra 1. juni 2004 er de hidtil gældende regler om, at myndighederne i én medlemsstat skal underrette den kompetente institution i en anden medlemsstat om hospitalsindlæggelse af en af deres sikrede borgere ophævet. Denne underretning skete ved blanket E 113. De danske sygehuse vil derfor alene skulle udstede E 113 blanketter for indlæggelser, der har fundet sted før den 1. juni 2004.

 

 


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |