Skip navigation


Præsentation

"Vejledning om EF-regler m.m. om social sikring"

PRÆSENTATION

Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i

  • Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet og Rådets forordning (EØF) 574/72 om regler til gennemførelse af forordning 1408/71 med seneste ændringer, der trådte i kraft den 1. juni 2004,
  • EØS-aftalen, der trådte i kraft den 1. januar 1994, hvorefter det mellem EU-landene og Island, Liechtenstein og Norge er aftalt bl.a. at anvende reglerne i ovennævnte EF-forordninger for borgere, der flytter mellem disse lande og EU-landene,
  • den ny Nordisk Konvention om Social Sikring af 18. august 2003, der trådte i kraft den 1. september 2004, og til
  • aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer. Aftalen trådte i kraft den 1. juni 2002.
    Vejledningen erstatter Sundhedsministeriets ”Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring, Hæfte 2, Sygehjælp”. Vejledningen indeholder de ændringer, som løbende er udsendt til vejledningen fra april 1997, primært gennem Nyhedsbrevet om International Social Sikring.

Vejledningen er udarbejdet primært til brug for ansatte i kommuner og amtskommuner, som i det daglige er beskæftiget med rådgivning om syge(for)sikring ved rejser inden for EØS-området og i Schweiz.

Når det i vejledningen er anført, at en administrativ funktion varetages af amtskommunen eller kommunen, så udtrykker dette alene den mest almindeligt forekommende funktionsdeling mellem amter og kommuner. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er bekendt med, at den lokale administration kan være tilrettelagt anderledes end anført. Det er ikke hensigten med vejledningen at gribe ind over for den lokale fordeling af de administrative funktioner.

De amtskommunale funktioner varetages også af Hovedstadens Sygehusfællesskab (for så vidt angår sygehusopgaver) og af Københavns og Frederiksberg Kommuner, samt af Bornholms Kommune. I denne vejledning betyder amtskommunen derfor amtskommunen, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Kommune.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i øvrigt gerne bistår med yderligere såvel mundtlig som skriftlig rådgivning, kan kontaktes på adressen Slotsholmsgade 10-12, København K eller på telefon nr. 72 26 90 00.

Oktober 2005

Revideret april 2008: På grund af forlængelsen af EU-sygesikringskortets gyldighedsperiode er der pr.  april 2008 sket ændringer i: Bilag 1, Blanketvejledning vedrørende EU-sygesikringskortet, blanket E104,  blanket E 109 og blanket E121

 


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |