Skip navigation


Forord

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i samarbejde med Amtsrådsforeningen nedsat en arbejdsgruppe, som skal afdække indsatsen på alkoholområdet og komme med forslag til mål for den fremtidige indsats. Arbejdsgruppen er nedsat af Sundhedsministeren og Amtsrådsforeningens formand i 2000.

Arbejdsgruppen har haft følgende kommissorium: "Arbejdsgruppen skal:

  • Beskrive alkoholmisbruget og dets udvikling
  • Beskrive den eksisterende indsats inden for alkoholbehandling og -efterbehandling, samt, i det omfang det skønnes relevant, tilgrænsende forebyggelsesforanstaltninger
  • Afdække problemområder inden for behandlings-, efterbehandlings- og forebyggelsesindsatsen og på baggrund heraf eventuelt fremsætte forslag til den fremtidige tilrettelæggelse.

Blandt de emner, som arbejdsgruppen kan behandle, er:

  • Ønskelige og realistiske mål i indsatsen på alkoholområdet, herunder foranstaltninger i relation til forskellige målgrupper
  • Samarbejdet mellem institutioner og myndigheder på alkoholområdet, herunder samspillet med private behandlingsinstitutioner, frivillige organisationer m.v.
  • Organiseringen på alkoholområdet, herunder finansiering og ansvarsfordeling.

Udvalget skal tillige undersøge mulighederne for øget frit valg til alkoholbehandlingstilbud samt foretage en nærmere undersøgelse af detentionsanbragte."

Rapportens anbefalinger skal indgå i overvejelserne om at fastlægge en strategi for indsatsen på alkoholområdet i de kommende år. Prioriteringen af indsatsen og arbejdsgruppens anbefalinger skal indgå i den samlede samfundsøkonomiske prioritering.

Arbejdsgruppens rapport og anbefalinger bygger dels på oplysninger indhentet fra amterne og Københavns og Frederiksberg kommuner, dels på inspiration og konkrete input fra en række fagfolk og organisationer på området, blandt andet fra nedsatte projektgrupper, samt nyere litteratur på området.

Arbejdsgruppen gav den 17. august 2001 en midtvejsstatus for gruppens arbejde. Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til de ressourcemæssige konsekvenser af de fremlagte forslag. Nogle forslag vil kunne gennemføres inden for de eksisterende ressourcemæssige rammer samt medvirke til at sikre den størst mulige effekt af kommende ressourcetilførsler, men det skønnes, at en række forslag vil kræve tilførsel af yderligere ressourcer.

Arbejdsgruppen har lagt hovedvægt på at beskrive behandlingsindsatsen og har lagt mindre vægt på den forebyggende indsats. Når det gælder behandlingsindsatsen, har arbejdsgruppen ikke taget stilling til effekten af konkrete behandlingsmetoder, men har alene forholdt sig til, at såvel ambulant som døgnbehandling må indgå i den fremtidige indsats.

Arbejdsgruppen har peget på behovet for en mere metodisk og forskningsmæssig tilgang til at udvikle behandlingsområdet. Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til metodik eller konkrete forskningsmetoder.

Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Kirsten Kornum, Ribe Amt (formand); Lars Toft, Amtsrådsforeningen; Frank Ingemann Jensen, Vejle Amt; Peter Juul, Socialministeriet; Eigil Andersen, Socialministeriet; Ole Scharff, Helsingør Politi; Kari Vieth, Kommunernes Landsforening; Philip Engsig-Karup, Blå Kors Danmark; Peter Nyhuus, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark; Jan Meincke, Tjele Behandlingscenter; Peer Aarestrup, Videnscenter om alkohol; Dan Orbe, Lænke-ambulatorierne i Danmark; Nina Gath, Københavns og Frederiksberg Kommuner; Thomas Clement, Sundhedsstyrelsen; Kit Broholm, Sundhedsstyrelsen; Tobias Neergaard, Indenrigs- og Sundhedsministeriet; Bjarke Thorsteinsson; Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sekretariatsfunktionen har været varetaget af Amtsrådsforeningen, Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i fællesskab. Sekretærer for arbejdsgruppen har været Kit Broholm, Sundhedsstyrelsen; Lars Toft, Amtsrådsforeningen; Tinie Raagaard Petersen og Steen Hartvig Hansen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Under arbejdsgruppen har der været nedsat to projektgrupper, hvori følgende fagfolk på alkoholområdet har deltaget: Anette Søgård Nielsen, Alkoholbehandlingscenteret i Odense; Per Nielsen, Behandlingshjemmet Ringgården; Ulrik Becker, Alkoholenheden i H:S, Hvidovre Hospital; Sverre Barfod, Praktiserende læge; Peer Aarestrup, Videnscenter om alkohol; Jan Meincke, Tjele Behandlingscenter; Eigil Andersen, Socialministeriet; Søren Niendam, Frederiksborg Amt; Dan Orbe, Lænkeambulatorierne i Danmark; Kari Vieth, Kommunernes Landsforening; Philip Engsig- Karup, Blå Kors Danmark; Peter Nyhuus, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark; Bente Skov, København og Frederiksberg Kommuner.

Endelig har arbejdsgruppen modtaget skriftlige bidrag fra følgende fagfolk på alkoholområdet: May Olufsson, Hvidovre Hospital; Helene Bygholm, Alkoholbehandlingscenteret i Århus Amt; Bent Nielsen, Odense Universitets Hospital; Henrik Rindom, Hvidovre Hospital; Margaretha Järvinen, Københavns Universitet.

Arbejdsgruppen afgiver hermed sin rapport.

Kirsten Kornum
Oktober 2002


Sidst opdateret 18-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |