Skip navigation


3. Behandlingskapacitet og behandlingsind

På baggrund af bl.a. oplysninger indhentet fra amterne og Københavns og Frederiksberg kommuner er det muligt at give et overordnet billede af sammensætningen af behandlingstilbudene og en vurdering af status i forhold til ambulant- og døgnbehandling. Der er mangel på behandlingskapacitet. Både kvantiteten og kvaliteten i tilbudene bør styrkes. Således bør der være lettere adgang til behandling, for eksempel ved at det frie valg til døgnbehandling øges.

Amternes målsætninger på alkoholområdet

Det er et gennemgående træk ved amternes målsætninger for arbejdet på alkoholområdet, at man søger at reducere alkoholproblemernes sociale og sundhedsmæssige omfang gennem en tidlig forebyggende indsats. Endvidere er målet at mindske de personlige konsekvenser for den enkelte ved bedre at kunne mestre omgang med alkohol. Målgruppen er den store gruppe af borgere, som enten har et storforbrug af alkohol, og dermed er i risikogruppen i forhold til alkoholens skadelige virkninger, eller er alkoholafhængige. Målsætningen er at tilvejebringe et behandlingssystem for alkoholafhængige for at forebygge skadelige virkninger hos pårørende, herunder børn, samt at undgå social deroute. Nøgleord og gennemgående træk i amternes målsætninger er tilbud, som er tilpasset den enkelte borger, sammenhæng i tilbudene, vægtning af samarbejdet med pårørende og samarbejde med kommuner og alkoholmisbrugsbekæmpende organisationer.

Det må imidlertid konstateres, at indsatsen ikke overalt lever op til målsætningerne. Der er eksempelvis kun ganske få tilbud til familier med børn og unge med misbrug, til gruppen af særligt belastede alkoholafhængige uden socialt netværk og til udviklingshæmmede. Desuden er der kun i begrænset omfang samarbejde mellem amt og kommune om indsatsen.

Ressourceforbruget

Udviklingen i ressourceforbruget på alkoholområdet har i det seneste årti været stigende. Af tabellen fremgår udviklingen i ressourceforbruget til alkoholbehandling efter sygehuslovens §16 i amterne fra 1993 til år 2001 i årets priser.

Amternes nettodriftsudgifter til ambulant og døgnbehandling i mio. kr. i årets priser
År R1993 R1994 R1995 R1996 R1997 R1998 R1999 R2000 R2001
Samtlige amter* 53,7 57 77,3 86,3 84 85,9 106,2 116,9 125,1
Alkoholbehandling, som finder sted på somatiske eller psykiatriske sygehusafdelinger eller i praksissektoren, er ikke indeholdt i tabellen.

*Kilde: Budgetpublikation for Amternes økonomi for perioden.

Diagram

Til amternes opgørelse over udgifterne til alkoholbehandling skal lægges udgiften til alkoholbehandling i Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det har kun været muligt at fremskaffe tallene for 2000 og 2001 og budgettallene fra 2002. H:S brugte i 2000 19,5 mio. kr. og i 2001 20 mio. kr. til alkoholbehandling. I 2002 har H:S budgetteret med 19,7 mio. kr. til alkoholbehandling.

Kommunerne betaler for alkoholbehandling på behandlingshjem efter Serviceloven og Aktivloven i de tilfælde, hvor det vurderes at være nødvendigt for at fremme anden social indsats, når amtets tilbud ikke vurderes at være tilstrækkeligt. Det er imidlertid ikke muligt at sætte beløb på, hvor mange penge kommunerne anvender hertil. Kommunerne laver ikke en samlet opgørelse.

Ressourcerne til behandling har altså i perioden været stigende. I samme periode er det vurderingen, at der har været en øget tilstrømning af klienter. Kvaliteten i indsatsen afhænger alt andet lige af de ressourcer, der afsættes til området. Det betyder, at indholdet/ kvaliteten i det enkelte tilbud kan fastlægges ud fra en given ressourcemængde.

Ønskes et andet indhold/kvalitet i tilbudet, kan antallet af tilbud øges eller reduceres afhængig af ønsket om mindre eller mere indhold/kvalitet i tilbudene. Ovennævnte problemstilling kan illustreres af figuren nedenfor, der viser sammenhængen mellem ressourcer, kvalitet og antal personer i behandling. Hvis en af faktorerne ændres, har det afsmittende virkning for øvrige faktorer.

Figur

Der findes ikke noget landsdækkende behandlingsregister på alkoholområdet og derfor heller ingen præcise opgørelser over stigningen i antallet af klienter. Der foreligger heller ikke en systematisk vurdering af kvaliteten af den behandling, der er givet i perioden. En lav kvalitet i tilbuddet vil kunne få den effekt, at tilbuddet ikke fremtræder attraktivt, og at personer med behov for alkoholbehandling ikke føler sig tilskyndet til at benytte tilbuddet.

Behandlingskapaciteten og -tilbudene

Kernen i amternes behandlingstilbud er ambulant behandling, der gives via amternes ambulatorier, socialcentre m.v. Borgeren kan i medfør af Sygehuslovens § 16 rette direkte henvendelse til et alkoholambulatorium og bede om at komme i behandling.

Døgnbehandling anvendes i alle amter i varieret og begrænset omfang som en del af tilbudet. 4 pct. af det antal personer, der i 2000 modtog behandling for alkoholmisbrug, fik et døgnbehandlingstilbud. Døgnbehandling kræver enten, at den alkoholafhængige er blevet henvist til behandling af en læge eller er godkendt til behandling af amtets visitationsudvalg (se nedenfor).

I det følgende gives en generel beskrivelse af de mest gennemgående træk i de eksisterende behandlingstilbud. Der suppleres med eksempler på behandlingstilbudet i enkelte amter.

Det ambulante behandlingstilbud

Der er frit valg til alkoholbehandling på et ambulatorium eller rådgivningscenter. Man har krav på, at behandlingen foregår anonymt. Ambulatorierne/centrene kan umiddelbart tage initiativ til afrusning, ambulant behandling eller dagbehandling. En række amter omkring hovedstadsområdet har indgået driftsoverenskomst med Lænkeambulatorierne i Danmark, der på amtets vegne varetager ambulatorievirksomheden. Der er på landsplan ca. 65 alkoholambulatorier, hvoraf omkring en tredjedel er private, som har overenskomst med et amt.

Antal personer i ambulant behandling i amterne
       
Amt 1999 2000 Antal ambulante behandlinger
      i 2000 pr. 10.000 personer
      over 18 år
HS-regi 2375 2745 55
Københavns Amt 3200 3200 68
Frederiksborg Amt 1355 1358 48
Roskilde Amt 879 786 44
Vestsjællands Amt 761 700 30
Storstrøms Amt 628 710 35
Bornholms Amt   87 25
Fyns Amt 2374 2171 60
Sønderjyllands Amt 297 260 13
Ribe amt 477 391 23
Vejle Amt 1112 1120 42
Ringkjøbing Amt 900 827 40
Århus Amt 867 1471 13
Viborg Amt 752 896 50
Nordjyllands Amt 409 417 11
       
Tallene over antal personer i ambulant behandling kan være udtryk for forskellige opgørelsesmetoder. I nogleamter kan det være antal nytilkomne i det enkelte år. I andre amter kan det være antal indskrevne i året. Endeligkan det være udtryk for antal indskrevne på en given skæringsdag.

Som det fremgår af nedenstående tabel modtog knap 15.000 personer i 1999 et ambulant behandlingstilbud. I 2000 var antallet af personer omkring 17.000. Sammenlignet med Sverige er de danske tal lave. I 1991 var der 58.000 ambulante klienter i Sverige.

Det ambulante tilbud består som hovedregel i en regelmæssig opfølgning af den enkelte klients alkoholproblem, ofte som faste aftaler med ambulatorium/rådgivningscenter. Antabus benyttes i varierende omfang. Det foreliggende materiale fra amterne belyser imidlertid ikke omfanget af anvendelsen af antabus. En stikprøve i Vestsjælland og Vejle amter viser, at hos henholdsvis 62 pct. og 63 pct. af de personer, der var i behandling, indgik antabus som en del heraf.

Den ambulante behandling kan for eksempel indeholde følgende elementer:

 • Udredning i varieret omfang
 • Individuelle samtaleforløb, herunder psykoterapeutisk behandling, livsstils- og motiverende samtaler m.v.
 • Gruppebehandling
 • Kognitiv terapi
 • Familieterapi
 • Samtaler med pårørende
 • Medicinsk behandling, herunder antabus
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Social færdighedstræning
 • Par- og familieterapi
 • Stress- og angstreducerende behandling.

Tilbudene anvendes i varierende omfang.

fortsættes


Sidst opdateret 18-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |