Skip navigation


7. Karakteristik af målgruppen, der modtager behandling

Gruppen af storforbrugere og alkoholafhængige er en meget forskelligartet gruppe. En stor del af de alkoholafhængige personer fremtræder som velfungerende mennesker med arbejde, familie m.v.

Overordnet betragtet kan (alkohol)afhængighed beskrives som et variabelt fænomen, altså fra "lidt" til "meget", og ikke som et "enten/eller". Afhængighedsfænomener har – uanset hvad afhængigheden retter sig imod, om det er alkohol, narkotika, medicin, hasardspil osv. – en række psykologiske og adfærdsmæssige fællestræk:

 • Et stærkt begær efter at gøre bestemte ting
 • Afsvækket kontrol med denne adfærd
 • Psykisk ubehag, når man hindres i at fortsætte
 • Man fortsætter, uanset de problemer adfærden skaber af modsatrettede følelser, fordi alkohol på kort sigt er en effektiv løsning, samtidig med, at den på længere sigt er et problem.

Nogle af de klienter, der behandles for alkoholproblemer, har i større eller mindre grad et eller flere problemer ved siden af alkoholproblemet. De kan være med til at gøre behandlingsopgaven vanskelig.

De mest almindelige komplicerende problemer til alkoholmisbrug er:

 • Sidemisbrug (ofte af nerve-/sovemedicin, smertestillende medicin, hash; sjældnere stærk narkotika)
 • Depressive symptomer, især ved behandlingsstart
 • Angsttilstande
 • Personlighedsforstyrrelser.

I alkoholbehandlingssystemet ses også egentlig sindssyge alkoholafhængige, for eksempel skizofrene, paranoidt psykotiske eller bipolart affektivt psykotiske, men kun i begrænset antal.

Generelt viser erfaringerne, at dét at behandle storforbrugere og alkoholafhængige er at behandle en personkreds som:

 • Har et problem, der giver nogle negative konsekvenser. Samtidig er problemet (drikkeriet) løsningen på en række andre problemer. Personen har derfor et ambivalent forhold til dét at holde op med at drikke
 • Er heterogen, dvs. er meget forskelligartet og vidtspændende og kræver derfor, at der er mange forskellige indsatser til rådighed
 • Er stabilt ustabile, dvs. at problemet opstår igen og igen. Behandling for alkoholmisbrug kræver derfor rytmik, tilbagefaldsforebyggelse og frustrationstolerance
 • Er sårbare. Disse personer har gode grunde til deres store alkoholforbrug, hvorfor det altså ikke bare går væk af sig selv. Behandlingen kræver nænsomhed, timing, tilbageholdenhed – men også at der sættes grænser og gives struktur.

Ud over denne overordnede beskrivelse af de fællestræk, som karakteriserer storforbrugere og alkoholafhængige, kan gruppen beskrives ud fra deres demografiske og sociale karakteristika.

Der mangler imidlertid en samlet landsdækkende beskrivelse af gruppen af personer, der modtager alkoholbehandling. Nogle amter har udarbejdet karakteristikker af deres typiske ambulatorieklientel. På trods af mindre forskelle beskrivelserne imellem vil nogle af disse blive gengivet som de bedste bud på en karakteristik af målgruppen.

H:S:

 • Mand 72 pct.
 • Afhængighed 88 pct.
 • Henvender sig selv 41 pct.
 • Henvist fra egen læge 8 pct.
 • Henvist fra hospital 18 pct.
 • Gift eller samboende 34 pct.
 • Ude af erhverv 60 pct.

Københavns amt:

 • Mand (75 pct.)
 • Enlig
 • Jævn fordeling af sociale grupper
 • Uden for arbejdsmarkedet
 • 30-50 år.

Fyns amt:
Den mandlige alkoholmisbruger:

 • Jævnligt forbrug før 18 års alderen (77 pct.)
 • Afhængig af alkohol (85 pct.)
 • Overforbrug af alkohol – over 21 genstande om ugen – i 12 år
 • 25-44 år (65 pct.)
 • Samboende (54 pct.)
 • I arbejde (54 pct.) eller arbejdsløs (25 pct.)
 • Søger behandling på eget initiativ (62 pct.)
 • Har haft problemer af social og psykisk karakter. Den kvindelige alkoholmisbruger:
 • Jævnligt forbrug før 18 års alderen (56 pct.)
 • Afhængig af alkohol (84 pct.)
 • Overforbrug af alkohol – over 14 genstande om ugen – i 9 år
 • 25-44 år (65 pct.)
 • Samboende (54 pct.)
 • Har ofte børn (45 pct.)
 • Arbejdsløs (41 pct.) eller er uden for arbejdsmarkedet (40 pct.)
 • Søger behandling på eget initiativ (52 pct.)
 • Har haft svære problemer af social og psykisk karakter.

Århus amt:

 • Mand (69 pct.)
 • 43 år
 • Søger behandling på eget initiativ (46 pct.)
 • Lønindkomst (45 pct.), kontanthjælp (19 pct.) eller arbejdsløshedsdagpenge (13 pct.)
 • Overforbrug af alkohol i 11,4 år
 • Anklaget eller sigtet for spirituskørsel (57 pct. af mændene og 25 pct. af kvinderne)
 • Gift eller samboende (56 pct.).

Konklusion

Beskrivelsen viser, at det typiske klientel stadig har mange ressourcer. De fleste klienter har et langvarigt misbrug bag sig, men mange er i faste parforhold, og de har for en stor dels vedkommende tilknytning til arbejdsmarkedet og er i deres bedste arbejdsmæssige alder. De behandlingssøgende storforbrugere og alkoholafhængige har således fortsat mange ressourcer.


Sidst opdateret 18-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |