Skip navigation


8.4 Gravide med et for højt alkoholforbrug


 

Fortsat fra forrige

Definition af målgruppen

Det er både velkendt og veldokumenteret, at alkohol skader fostret under hele udviklingen. Indtagelse af alkohol under graviditeten kan forårsage graviditetskomplikationer som for tidlig fødsel, moderkageløsning, abort, dødfødsler, komplicerede fødsler og iltmangel under fødslen. Alkohol kan for barnet endvidere give væksthæmning, hjerneskade og misdannelser i alle barnets organer og i barnets ansigtstræk. Det kan medføre abstinenser hos det nyfødte barn. Endelig kan medfødt alkoholskade vise sig senere i barnets udvikling, bl.a. som hyperaktivitet, indlæringsvanskeligheder og dårlig koncentrationsevne.

Det vides ikke, hvor meget alkohol der skal til for at udløse de nævnte komplikationer. Man kender ikke en sikker nedre grænse for indtagelse af alkohol under graviditeten. Men jo mere alkohol der drikkes, des større risiko er der for det ventede barn. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide højst drikker en genstand i døgnet, og at gravide ikke drikker alkohol hver dag.

I Danmark er gravide kvinders forbrug af alkohol stort sammenlignet med andre lande i Norden og det øvrige Europa. 80 pct. af de gravide, danske kvinder har indtaget alkohol under graviditeten, og 18 pct. har indtaget mere end syv genstande ved én eller flere lejligheder. Den gruppe gravide i Danmark med det højeste alkoholforbrug er kvinder over 30 år med akademisk uddannelse.

Skøn over gruppens omfang

En dansk undersøgelse – fra 1984 – af gravide kvinders alkoholforbrug viste, at 3,4 pct. har et stort alkoholforbrug, hvilket vil sige mere end tre genstande i gennemsnit dagligt eller mere end fem genstande på en gang mere end to gange om måneden. Man konstaterede føtalt alkoholsyndrom (FAS) – dvs. de ovennævnte symptomer i svær grad – ved en ud af 612 fødsler. Med et fødselstal på 60.000 om året svarer det til, at ca. 2000 børn hvert år fødes med risiko for varige skader, og at ca. 100 børn om året fødes med FAS. Ifølge udenlandske undersøgelser vil børn med føtal alkoholeffekt (FAE) – en mildere form for FAS – udgøre tre gange antallet af børn med FAS. Det kan derfor antages, at ca. 300 danske børn hvert år fødes med FAE.

I Danmark findes der endnu ikke brugbar statistik over de medfødte alkoholskader. Mange af børnene bliver aldrig diagnosticeret som alkoholskadede, men man finder dem blandt mange andre diagnoser. Det kan være lav fødselsvægt, medfødt hjertefejl, læbe-ganespalte, dødfødsel, dårlig trivsel, hjerneskade, retarderet psykomotorisk udvikling, hyperaktivitet, adfærdsforstyrrelse, psykisk udviklingshæmning, DAMP, MBD, indlærings- og koncentrationsvanskeligheder, omsorgssvigt, mishandling m.m.

En væsentlig grund er, at alkohol ikke får tilstrækkelig opmærksomhed i sundhedssystemet og det sociale system, der står for forebyggelse, diagnosticering og behandling af børn og gravide. Alkohol indgår ikke systematisk som en mulig sygdomsårsag, når man undersøger børn med udviklings- og trivselsproblemer, adfærdsforstyrrelser, indlæringsproblemer, medfødte skader eller andre symptomer. Det indgår heller ikke systematisk i forebyggelsen af komplikationer under graviditeten.

Hvilken behandling tilbydes målgruppen i dag?

Tilbuddet til gravide alkoholmisbrugere og storforbrugere er forskelligt fra amt til amt. I Hovedstadens Sygehusfællesskab, Vejle amt og Nordjylland amt har man udviklet særlige forebyggelses- og behandlingstilbud til gravide med et for stort alkoholforbrug. Som eksempel på behandlingstilbuddet til gravide har arbejdsgruppen valgt at beskrive tilbuddet i H:S.

I Hovedstadens Sygehusfællesskab har man etableret et tværfagligt forebyggelses- og behandlingstilbud, der retter sig mod gravide med misbrug af alkohol eller andre afhængighedsskabende rusmidler og medikamenter. Det foregår på Familieambulatoriet, som er en tværfaglig specialafdeling under fødselsog gynækologisk afdeling ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Disse hospitaler har ligeledes funktioner i børneafdelingen og afdelingen for tidligt fødte. Personalet består af læger, jordemødre, psykologer, socialrådgivere og sekretærer, der arbejder i tværfaglige team. Teamet har ansvaret for forebyggelse og behandling under graviditet, fødsel, for tidlig fødsel og barsel – indtil mor og barn er klar til udskrivning og videre frem til barnets skolealder.

Familieambulatoriet har et formaliseret og udbygget samarbejde med den primære social- og sundhedssektor og med andre instanser uden for hospitalet. Det har tillige et formaliseret og tæt samarbejde med flere hospitalsafdelinger, især alkoholenhederne og de psykiatriske afdelinger.

Familieambulatoriets arbejde omfatter bl.a. oplysning til alle gravide om alkohol og andre rusmidlers betydning for fosterudvikling, graviditet, fødselsforløb og barnets videre udvikling. Der foregår desuden en tidlig opsporing af gravide med forbrug af alkohol, nervemedicin, tobak og andre rusmidler. Det sker ved hjælp af et spørgeskema, som alle gravide bliver præsenteret for ved første undersøgelse i jordemodercenter eller på hospitalet. Alle gravide, som oplyser at have et forbrug eller tidligere at have haft et overforbrug, indkaldes til en rådgivende samtale hos læge eller jordemoder i Familieambulatoriet. Efter behov tilbydes de hjælp, støtte og behandling i Familieambulatoriet i det videre forløb.

Alle graviditetsundersøgelser varetages herefter af Familieambulatoriet, der tilbyder socialrådgiver og psykolog efter behov. Det tværfaglige team kan tilbyde hjælp, støtte og behandling til hele familien – for eksempel i samarbejde med socialforvaltning, praktiserende læge, alkoholambulatorium og andre relevante instanser. Hvis den gravides misbrug kræver medicinsk afrusning – eller hvis der er andre problemer, hvor døgnbehandling er nødvendig – indlægges hun i kortere eller længere tid. Den gravide undersøges tillige for mulige følgesygdomme, eksempelvis leversygdom. Hvis faren til barnet har et overforbrug af alkohol, tilbydes også han behandling i relevant regi.

Allerede under graviditeten inddrages socialforvaltningen og andre relevante instanser i samarbejdet. Det sikrer den gravide og hendes familie tidlig og bedst mulig støtte i det videre forløb. Formålet er, at barnet kan fødes efter ukompliceret graviditet, til forventet tid og med normal fødselsvægt, uden misdannelser, abstinenser eller andre symptomer eller sygdomme. Målet er desuden, at barnet udskrives til velordnede forhold i et rusmiddelfrit miljø med tilstrækkelig støtte til barnet og familien. Da det sjældent er muligt at konstatere en medfødt alkoholskade allerede ved fødslen, tilbyder Familieambulatoriet opfølgning af børnenes trivsel og udvikling hver tredje måned i første leveår og hver sjette måned i de efterfølgende år. Det sker for at sikre, at en mulig fejludvikling opdages så tidligt, at man kan iværksætte hjælpeforanstaltninger og løbende afpasse dem efter barnets trivsel, udvikling, helbredstilstand og sociale situation. Efter fødslen vejledes kvinderne om prævention, som tildeles efter ønske før udskrivning fra hospitalet.

For at sikre tidlig indsats er lægehenvisning til Familieambulatoriet ikke nødvendig. Alle kan henvise, og gravide kan desuden henvende sig direkte fra gaden. Der er ingen ventetid for nyhenviste, og den gravide kan også tilbydes rådgivning anonymt.

Hvilke særlige problemer er der med behandlingen af gravide med for stort alkoholforbrug?

Som nævnt ovenfor er tilbudet til gravide med for stort alkoholforbrug forskelligt fra amt til amt. De tilbud, som er i Hovedstadens Sygehusfællesskab, Vejle Amt og Nordjyllands Amt bør således danne skole for de øvrige amter, som ikke har så udbyggede tilbud til de gravide.

Forslag til opfyldelse af behandlingsbehovet

Familieambulatoriets erfaringer viser, at gravide kvinder – uanset livssituation og livsstil – er meget motiverede for rådgivning, støtte og behandling under graviditeten og gennem hele resten af forløbet. De er alle motiverede for at ændre på de forhold, som kan skade deres barns udvikling. 50 pct. af kvinderne ophører helt med indtagelse af alkohol hurtigt efter at behandling og støtte er iværksat. Og 80 pct. ændrer radikalt på alkoholforbrugets størrelse. Dermed forebygges alvorlige skader hos børnene i meget betydelig grad. Herudover sikres børnene et professionelt netværk, som forebygger videre fejludvikling, omsorgssvigt og mishandling.

Fortsættes


Sidst opdateret 18-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |