Skip navigation


8. Behandling til særlige målgrupper

I dette kapitel beskrives en række målgrupper med forskellige behov for alkoholbehandling. Ved at indkredse, hvad der karakteriserer den enkelte gruppe, og ved at beskrive, hvilken behandlingsform, gruppen typisk modtager i dag, og hvilke problemer, der er hermed, nås frem til forslag om en bedre fremtidig behandlingsindsat.

Den største gruppe blandt alkoholambulatoriernes klientel er formentlig gruppen af afhængige misbrugere uden øvrige belastninger, der kræver en særlig behandlingsindsats. I undersøgelsen ("Alkoholprojektet", Bent Nielsen, Enheden for Klinisk alkoholforskning), der drejede sig om behandlingsbehovet hos klienter i et alkoholambulatorium, fandt man, at 38,9 pct. af klienterne havde et stort behandlingsbehov på alkoholområdet men ikke på andre områder i deres liv. Det vil sige, at det blev vurderet, at de problemer, som patienterne havde i forhold til arbejde, fysiske gener, temperament, psykisk stabilitet m.v., var afledte konsekvenser af alkoholforbruget, og at patienten ville være velfungerende efter gennemført alkoholbehandling.

Denne gruppe af patienter med god social funktion klarer sig ifølge Project Match (Ojehagen 2000, Proudfoot og Teesson 2000) godt i kognitiv behandling. Terapi, der er motivationsskabende, vil formentlig være tilstrækkeligt til de mindst afhængige af denne type misbrugere.

De problemer, der er for denne gruppe af patienter i den danske alkoholbehandlingssektor, hænger sammen med de gennemgående problemer, som sektoren har, der drejer sig om, at ressourcerne er små, og at der generelt ikke arbejdes systematisk ud fra retningslinjer for alkoholbehandling. Men man er blevet mere opmærksom på, at behandling, udformet som en generel støtte, ikke er tilstrækkeligt, og man anvender derfor flere steder behandlingsformer rettet specifikt mod misbruget.

En forbedring af indsatsen for denne store gruppe af klienter vil hænge sammen med de øvrige økonomiske og uddannelsesmæssige m.v. tiltag, der peges på for at højne kvaliteten i alkoholbehandlingen og vil derfor ikke yderligere blive beskrevet i dette afsnit.

I stedet vil der blive fokuseret på grupper, der er store, og som har særlige problemer, der ikke i øjeblikket tages højde for i alkoholbehandlingssektoren, grupper som derfor har vanskeligt ved at profitere af de tilbud om alkoholbehandling, som gives i dag. Men det skal understreges, at ikke alle grupper, der kunne have særlige behov, er beskrevet. For eksempel kunne ældre og udviklingshæmmede også have særlige behov, der skal indtænkes i et bredspektret alkoholbehandlingstilbud.

fortsættes


Sidst opdateret 18-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |