Skip navigation


Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter

PULJEOPSLAG - Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer inviteres til at søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte ministeriets arbejde vedrørende oplysningsvirksomhed om lægemidler.

Sundheds- og Ældreministeriet inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte ministeriets arbejde vedrørende oplysningsvirksomhed om lægemidler.

Midlerne vil blive udmøntet til indsatser inden for oplysningsvirksomhed om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter.

Der er i alt op til 500.000 kr. til fordeling i 2020.

Der kan søges om midler til:

  • Landsdækkende rådgivning via telefon og internet om afhængighedsskabende lægemidler eller rådgivning af smertepatienter eller pårørende til smertepatienter.

  • Udvikling og afholdelse af kortere kurser målrettet ansatte og frivillige medarbejdere i foreninger og organisationer med henblik på rådgivning af smertepatienter eller rådgivning om afhængighedsskabende lægemidler.

  • Udvikling/revision, produktion og distribution af informationsmaterialer og vidensformidling gennem diverse platforme om afhængighedsskabende lægemidler eller målrettet smertepatienter.

Vurdering af ansøgninger
Der vil generelt blive lagt vægt på, at de modtagne foreninger og organisationer har den fornødne kapacitet og faglighed til at gennemføre indsatserne. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at de modtagne foreninger og organisationer kan dokumentere erfaring og relevante kvalifikationer inden for de nævnte områder. Endelig lægges der vægt på, at foreningerne og organisationerne dokumenterer, hvordan aktiviteter har bidraget til at indfri projektets formål ved afslutningen af projektet, og at tilgangen til denne dokumentation beskrives i ansøgningen.
 

Generelle betingelser for tilskud
Det er primært private foreninger og organisationer med et non-profit og ikke kommercielt sigte, der kan komme i betragtning til at modtage tilskud.

Der ydes ikke tilskud til privatpersoner:

  • Der gives tilskud til konkrete aktiviteter samt til indirekte afledte omkostninger ved disse aktiviteter.

  • Der gives ikke støtte til lokale projekter, såsom væresteder.

Foreningen/organisationen skal kunne efterleve følgende krav:

  • Der skal være udpeget en ansvarlig for foreningen/organisationen.

  • Skal have eksisteret i mindst to år (afsluttede reviderede regnskaber).

  • Skal have en omsætning på mindst 25.000 kr. i senest afsluttede årsregnskab.

Ansøgning og tidsplan
Ansøgning inkl. budget bedes sendt til ministeriet på sum@sum.dk samt
kka@sum.dk

Ansøgningen inkl. budgettet skal være ministeriet i hænde senest den 14. august 2020.

Evt. øvrige bilag til ansøgningen bør begrænses mest muligt, og vil kun indgå i vurderingen i den udstrækning det skønnes relevant. Selve ansøgningen må max. fylde 5 A4 sider (ekskl. budget, almindelig sideopsætning).

Efter ministeriets beslutning om endelig fordeling af midlerne for 2020 vil organisationerne/foreningerne hurtigst muligt modtage orientering om evt. tilsagn med angivelse af rammer og retningslinjer for tildelt driftsstøtte. Det forventes, at orienteringen kan ske september 2020.


Sidst opdateret 03-07-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |