Skip navigation


Ludomanipulje - forebyggelse og behandling af ludomani i 2019 og 2020

Sundheds- og Ældreministeriet indkalder hermed ansøgninger til pulje til forebyggelse og behandling af spilafhængighed og ludomani på 37,4 mio. kr. i 2019 og 34,9 mio. kr. i 2020 med forbehold for vedtagelse af Finansloven for 2019.

Der er således mulighed for at søge om midler for op til to år (2019 og/eller 2020). Det gælder både for ansøgninger vedr. forebyggelses- og behandlingsaktiviteter på ludomaniområdet. Søges der midler for både 2019 og 2020, skal der indsendes en ansøgning for hver af de to år. Den nye udmøntningsform betyder også, at midler for 2020 som udgangspunktet ikke slås op igen.

Ministeriet tager stilling til den interne fordeling af midler til henholdsvis forebyggelse og behandling, når ministeriet har modtaget og vurderet de indkomne ansøgninger. I lighed med tidligere år, vil puljemidlerne hovedsagligt udmøntes til behandling af ludomani.

Bemærk fornyede kriterier for tildeling af midler til hhv. forebyggelse og behandling af ludomani. Kriterierne er uddybende beskrevet i bilag.

Forebyggelse
Midler til forebyggelse af ludomani kan søges af private behandlingsinstitutioner, der kan påtage sig denne opgave efter nogle nærmere fastsatte kriterier.

Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde den 5. februar 2018 en forebyggelsesstrategi for ludomani. Ved fordeling af midlerne til forebyggelse i 2019 og 2020 vil der blive lagt vægt på, at forebyggelsesindsatserne er rettet mod ét eller flere af de tre pejlemærker for forebyggelse af ludomani og risikospil, som blev opstillet i forebyggelsesstrategien:

  1. Forebyggende informationsarbejde på nationalt og lokalt plan
  2. Indsats målrettet risikogrupper
  3. Forebyggende indsats mod tilbagefald

Læs mere i "Ludomani i Danmark - Strategi til forebyggelse af ludomani i Danmark"

Ved vurdering af indkomne ansøgninger lægges der derudover bl.a. vægt på, at en del af forebyggelsesindsatserne fokuserer på forebyggelse af ludomani blandt unge.

Sundheds- og Ældreministeriet har i 2018 fået gennemført ”Evaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani (2015-2017)”. På baggrund af evalueringen vil der i forbindelse med vurdering af ansøgninger blive lagt vægt på, at forebyggelsesindsatserne sigter på at nå bredt ud med oplysning om ludomani, herunder igennem borgerrettet forebyggelse med særlig fokus på elever og forældre til børn i grundskolen.
Læs "Evaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani (2005-2017)" (PDF)

SFI (nu VIVE - det Nationale Forskningscenter for Velfærd) offentliggjorde i 2016 to prævalensundersøgelser af pengespil og spilleproblemer blandt henholdsvis voksne (18-74 årige) og unge (12-17 årige), der viser, at det langt overvejende er drenge i de ældre aldersgrupper og unge mænd mellem 18-39 år, som er i risikozonen for at udvikle en problematisk spiladfærd.
Læs rapporten - Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016
Læs rapport - Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016

Behandling
For så vidt angår behandling af ludomaner, kan disse midler søges af private behandlingsinstitutioner for ludomaner eller andre institutioner, der kan påtage sig denne opgave efter
nogle nærmere fastsatte kriterier.

Ministeriet har i 2018 fået gennemført ”Evaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani (2015-2017)”. På baggrund af evalueringen lægges der vægt på, at effekten af behandlingsaktiviteter måles på validerede skalaer, som er egnede til formålet, således at effekten af behandlingen systematisk dokumenteres. Ligeledes lægges der vægt på, at institutionerne anvender sine aggregerede data om effekten af en given behandlingsaktivitet i institutionens løbende arbejde, herunder ift. evt. at tilpasse en indsats, så der opnås bedst mulig effekt af fremtidige indsatser. 

Derudover lægges vægt på, at institutionerne gør sig overvejelser om tilbuddenes tilgængelighed, herunder muligheder for bred geografiske dækning, så flest muligt har adgang til
behandling af ludomani i hele landet.

Ved fordelingen af midlerne til behandling vil der også blive lagt vægt på behandling, som følger anbefalingerne i rapporten”Effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani” og behandling i form af samtaler, samtaleforløb, kursusforløb og behandlingsopfølgning for ludomaner og deres pårørende. I tilknytning hertil vil der endvidere bl.a. blive lagt
vægt på rådgivning og vejledning af ludomaner og deres pårørende, samt at behandlingsstedet kan dokumentere effekten af de anvendte behandlingsmetoder. 


Sidst opdateret 20-05-2019
Spørgsmål:

Generelle spørgsmål
Alberte Rodskjer
fuldmægtig 
Tlf. 72 26 94 64
Mail: albr@sum.dk


Spørgsmål vedrørende økonomi
Kasper Dahl
Chefkonsulent 
Ttlf. 72 26 94 54
Mail: kda@sum.dk


Ansøgning:

Forebyggelse
Ansøgningsskema og budgetskema (Word)
Kriterier for at ansøge om midler (PDF)

Behandling
Ansøgningsskema og budgetskema (Word)
Kriterier for at ansøge om midler (PDF)

Ansøgningsfrist: 7. januar 2019
Sendes til: sum@sum.dk

Ansøgninger (både forebyggelse og behandling) inklusiv projektbeskrivelser må maksimalt fylde 10 sider. Ansøgningsskema og budgetskema tæller dog ikke med i de 10 sider.


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |