Skip navigation


Sygehusinvesteringer

Her kan du læse om sygehusinvesteringer i regi af kvalitetsfonden.

Baggrund for kvalitetsfondsbyggerier

I 2007 blev det besluttet at afsætte 25 mia. kr. i en kvalitetsfond til statslig medfinansiering af investeringer i en ny sygehusstruktur. 

 

Der var enighed om, at samlingen af funktioner er den overordnede forudsætning for ændringer i sygehusstrukturen. Der blev nedsat et ekspertpanel med Erik Juhl som formand, der fik til opgave at vurdere regionernes ansøgninger om kvalitetsfondsstøtte til en ny sygehusstruktur. 

 

Ekspertpanelet har vurderet regionernes projektplaner i et langsigtet perspektiv, hvor det danske sygehusvæsen er blevet betragtet som en helhed. 

 

Prioriteringen af kvalitetsfondsmidlerne er sket ad to omgange med indstilling fra ekspertpanelet til den daværende regering i henholdsvis november 2008 og 2010. På den baggrund kunne regionerne søge om endeligt tilsagn. Endeligt tilsagn er nu givet.

 

16 kvalitetsfondsbyggerier

I alt 16 byggeprojekter støttes med midler fra kvalitetsfonden. Her er både tale om helt nybyggede hospitaler og til- og ombygninger på eksisterende matrikler. 

 

Foruden midlerne fra kvalitetsfonden består finansieringen af projekterne af en regional finansiering i form af ordinære anlægsmidler og låntagning. Den samlede investeringsramme er på 41,4 mia. kr. (09-PL). 

 

Regionerne har derudover mulighed for at låne ca. 1 mia. kr. til energirigtige investeringer. Lånepuljen giver mulighed for, at regionerne i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier kan prioritere opgradering til de skrappeste energimæssige bygningskrav, lavenergiklasse 2020. Låneadgangen udgør op til 2,3 pct. af totalrammen for det enkelte kvalitetsfondsstøttede projekt.

 

Økonomisk ramme for de enkelte projekter

Der er for de enkelte byggeprojekter fastlagt en økonomisk totalramme. Totalrammen afspejler to centrale præmisser:

  • Usikkerheden om det fremtidige kapacitetsbehov tilsiger tilbageholdenhed med dimensioneringen og sætter fokus på fleksibelt byggeri.
  • De nye investeringer må forudsættes at sikre en mere effektiv og hensigtsmæssig opgaveløsning.   

En bedre kapacitetsudnyttelse mv. er snævert knyttet til princippet om en mere rationel drift og sigtet om at få mest for pengene. 

 

Tilpasningen afspejler derfor såvel et krav om en styrket kapacitetsudnyttelse og arealeffektivitet som den usikkerhed, der er knyttet til behovsfremskrivninger på sygehusområdet. 

 

Regionerne kan inden for investeringsrammen i den konkrete projekteringsfase for det konkrete projekt fastlægge de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt – under iagttagelse af de generelle principper om bl.a. bedre kapacitetsudnyttelse, så længe det sker inden for den angivne totalramme.

 

Statsligt tilsyn med de regionale byggerier

Det er afgørende for realiseringen af den samlede sygehusplan for Danmark, at regionerne inden for den økonomiske totalramme etablerer 16 hospitaler, der er tidssvarende og fuldt funktionsdygtige. 

 

Det er herunder en tilsagnsbetingelse, at en bestemt andel af totalrammen reserveres til IT, apparatur, medicoteknisk udstyr, løst inventar mv. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet tilser derfor, at de enkelte projekter lever op til regeringens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realisable inden for den økonomiske totalramme, der er bindende for det enkelte projekt.


Sidst opdateret 12-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |