Skip navigation


Det videnskabsetiske komitésystem

Alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der involverer mennesker eller menneskeligt biologisk materiale, skal godkendes af en videnskabsetisk komité, før projektet sættes i gang. De videnskabsetiske komitéer skal sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.

Et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der involverer mennesker eller menneskeligt biologisk materiale så som væv, æg og celler skal godkendes af en videnskabsetisk komité, inden forskningsprojektet sættes i gang.

Den Nationale Videnskabsetiske Komité er en uafhængig myndighed under Sundheds- og Ældreministeriet og koordinerer arbejdet i de videnskabsetiske komiteer. Komitésystemet består af Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK) og en eller flere komitéer i hver region.  De videnskabsetiske komitéer skal sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.   

Når den videnskabsetiske komité vurderer, om den kan give tilladelse til et forskningsprojekt, foretager den bl.a. en afvejning af de forudsigelige risici og ulemper i forhold til gevinsten for den enkelte forsøgsperson og for nuværende og fremtidige patienter generelt. Udgangspunktet for vurderingen er, at hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for ny viden.   

Det er som hovedregel de regionale komiteer, som bedømmer sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Forskningsprojekter, som vedrører særligt komplekse områder, bliver dog bedømt af DNVK. DNVK er desuden ankeinstans for de regionale komiteer.   

Du kan læse mere på Den Nationale Videnskabsetiske Komités hjemmeside www.dnvk.dk


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |