Skip navigation


Ministeriet stadfæster midlertidig fratagelse af cand. med. Søren Ventegodts lægeautorisation

07-11-2006
PRESSEMEDDELELSE - Ministeriet har i dag truffet afgørelse om at stadfæste Sundhedsstyrelsens afgørelse af 20. december 2005 om midlertidig fratagelse af cand. med. Søren Ventegodts autorisation til at virke som læge.

Afgørelsen er truffet i henhold til centralstyrelseslovens § 7, ifølge hvilken Sundhedsstyrelsen i påtrængende tilfælde, hvor den fortsatte virksomhed skønnes at frembyde overhængende fare, midlertidigt kan fratage udøveren af hvervet autorisationen. Ifølge samme bestemmelse, skal en afgørelse om midlertidig fratagelse af autorisation stadfæstes eller ophæves af indenrigs- og sundhedsministeren.

Efter stadfæstelsen vil Sundhedsstyrelsen tilvejebringe det fornødne grundlag for at vurdere spørgsmålet om eventuel varig autorisationsfratagelse eller delvis indskrænkning af sundhedspersonens virksomhedsområde. Styrelsen afgiver i bekræftende fald indstilling herom til ministeren efter forud indhentet erklæring fra Retslægerådet. Afgørelse træffes ved dom i en sag indbragt af ministeren, medmindre sundhedspersonen ønsker sagen afgjort af ministeren.

Kontakt: Fuldmægtig Irene Holm, Internationalt Kontor, tlf.nr.: 7226 9433


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |