Skip navigation


Tolkebistand

Det er den læge, der er ansvarlig for din behandling, der skønner, om en tolk er nødvendig for behandlingen.

Fremmedsprogstolkning
Efter sundhedsloven er det regionerne, der yder tolkebistand til personer, der har behov for tolkebistand i forbindelse med behandling hos alment privatpraktiserende læge og privatpraktiserende speciallæge og behandling på sygehus. Det er den læge, der er ansvarlig for behandlingen af patienten, der skønner, om en tolk er nødvendig for behandlingen. Det er også den læge, der er ansvarlig for behandlingen, der skal sikre sig, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer, herunder beherskelse af det danske sprog.

Regionen opkræver et gebyr for tolkebistand fra personer, der har været bosat i Danmark i mere end 3 år, og som har behov for tolkebistand, samt fuld egenbetaling for tolkebistand fra personer, der ønsker en anden tolk end den tolk, som regionen har anvist.

En række persongrupper er dog undtaget fra at betale gebyr for tolkebistand. Det drejer sig om patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber, børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre, forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand samt personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog. Der opkræves desuden ikke gebyr i forbindelse med tolkning af det grønlandske og færøske sprog.

Derudover er det forbudt at anvende børn under 18 år som tolke, medmindre det er nødvendigt i et akut og livstruende tilfælde. Børn over 15 år må dog derudover anvendes som tolke, når det af den læge, der er ansvarlig for behandlingen, vurderes at være et let og uproblematisk tilfælde.

Døvetolkning
Hvis du er døv, har du ret til at få betalt døvetolkning i forbindelse med sygehusbehandling, når den læge, som behandler dig, skønner, at en døvetolk er nødvendig for behandlingen.

I visse tilfælde har du desuden ret til at få betalt døvetolkning i praksissektoren.
Læs mere på Den Nationale Tolkemyndigheds hjemmeside .


Sidst opdateret 09-10-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |