Skip navigation


Kommissorium for Det Nationale Antibiotikaråd 2017-2019

Se kommissoriet for rådet.

Baggrund og formål
Resistens over for antibiotika er blevet et globalt sundhedsproblem, og samtidig udvikles kun få nye antibiotika. Problemstillingen går på tværs af både menneskers og dyrs sundhed samt miljøet. En løsning af problemstillingen kræver derfor en One Heath indsats på tværs af sektorer og landegrænser og på alle niveauer af samfundet.


Et stort forbrug af antibiotika fører til et øget antal infektioner forårsaget af resistente bakterier, hvilket kan føre til dødsfald samt dyrere behandlinger i sundhedsvæsnet. Næsten al behandling er afhængig af, at der er antibiotika til rådighed, som virker.

Fordi udvikling af nye antibiotika ikke er nært forestående, anses den vigtigste indsats mod yderligere resistens at sikre et hensigtsmæssigt antibiotikaforbrug til mennesker og dyr. Antibiotikaforbruget i Danmark til både mennesker og dyr har været stigende de sidste 20 år, om end Danmark stadig ligger lavt ift. andre EU-lande. Til trods for dette har der de sidste 10 år været et faldende forbrug af antibiotika til børn og unge under 18 år, herunder en reduktion på 25 pct. i anvendelsen af de to mest anvendte antibiotika.

Medlemmer af Det Nationale Antibiotikaråd skal:

  • Understøtte nationale og internationale initiativer om forebyggelse af antibiotikaresistens og forbrug.
  • Bidrage til løsningen af konkret udpegede nationale opgaver på antibiotikaområdet.
  • Bidrage til at viderebringe og sikre lokal opfølgning på de initiativer og løsningsforslag, som drøftes i rådet. 

Opgavebeskrivelse
Rådet skal de næste tre år bidrage til løsningen af følgende tre opgaver:

  1. Nationale målbare mål for antibiotika til mennesker: Danmark skal sætte nationale målbare mål til brug for en ny national handlingsplan, som skal offentliggøres midt 2017. Rådet skal give input til målene. Efterfølgende skal en arbejdsgruppe nedsat af rådet følge, hvorvidt målene understøttes af lokale initiativer – herunder bl.a. via de nationale lærings-og kvalitetsteams om antibiotika, lokale målsætninger og retningslinjer for et rationelt antibiotikaforbrug eller forskning – mhp at opfylde målene. Sundheds-og Ældreministeriet er formand for arbejdsgruppen.

  2. Årlig national antibiotikakampagne: Den årlige antibiotikakampagne har et nyt tema hvert år, men kampagnerne har til fælles, at de skal bidrage til at fremme et hensigtsmæssigt forbrug af antibiotika ved at oplyse borgere og læger om problemstillingen med resistente bakterier. En arbejdsgruppe under rådet bidrager til at udarbejde kampagnerne. Sundheds-og Ældreministeriet er formand for arbejdsgruppen. 

  3. National antibiotikakonference i 2018: Der skal i 2018 afholdes en konference, som kan bidrage til videndeling om forebyggelse og bekæmpelse af antibiotikaresistens hos mennesker og dyr. Konferencen skal bl.a. sikre videnspredning fsva. resultater de projekter, som har modtaget midler fra Sundheds-og Ældreministeriets antibiotikapuljer. En arbejdsgruppe under rådet bidrager til at arrangere konferencen ved at komme med bidrag til temaer og oplægsholdere for konferencen samt planlægning af eventuelle workshops, som kan bidrage til drøftelser og videndeling på tværs af sektorer, regioner og kommuner.

Rådssekretariatet nedsætter arbejdsgrupper, som skal bidrage til ovenstående udvalgte temaer for rådets arbejde frem mod ultimo 2018. Medlemmerne udpeges efter indstillinger fra rådet. Arbejdsgrupperne kan også inkludere medlemmer, som ikke er repræsenteret i rådet.

Andre overvejelser
Det Nationale Antibiotikaråds arbejde bør sættes i relation til større nationale og internationale initiativer eller høringer på human-, veterinær- og miljøområdet.

Rådets arbejde skal blandt andet ses i lyset af WHO’s Globale Handlingsplan af maj 2015 samt EU-rådskonklusioner om AMR vedtaget i juni 2016.

Rådet bør også drøfte emner relateret til lægemiddelindustriens rolle og de nye nationale kvalitets- og læringsteams på sygehuse om antibiotika.

Rådets sammensætning
Rådet har en bred sammensætning af aktører fra både human, veterinær og miljøområdet.

Formanskabet og sekretariatsbetjeningen af rådet varetages af Sundheds-og Ældreministeriet.

Proces
Det Nationale Antibiotikaråd afholder 1-2 møder om året. Rådets medlemmer inddrages i forberedelsen af møderne, ligesom rådets medlemmer bidrager til at følge op på de dagsordener, som drøftes.

De nedsatte arbejdsgrupper mødes efter behov.


Sidst opdateret 22-08-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |